Detall

Auxiliar d'ajuda a domicili


 • Descripció

  Auxiliar d'ajuda a domicili


 • Organisme

  Guadassuar
  Major, 43
  Tel:962570000
  Fax:962571285


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o reunir les condicions d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats que estableix l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  L'accés a l'ocupació pública s'entendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació dels treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol per l'autoritat acadèmica competent.
  e) Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. Les persones amb alguna discapacitat han d'acreditar mitjançant els certificats expedits per l'autoritat competent la compatibilitat per al desenvolupament de les tasques.
  f) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial o per a exercir funcions semblants a les que exercia en el cas del personal laboral en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  g) No estar incurs en causes d'incompatibilitat segons el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats al servei de les administracions públiques.

  Caldrà posseir tots els requisits en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins a la incorporació efectiva al lloc de treball.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'acreditar mitjançant la corresponent autoliquidació, que es facilitarà a l'aspirant perquè la pague amb l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça registregeneral@guadassuar.es, en què han de facilitar les seues dades personals (nom, cognom i DNI) així com el nom de la convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen prendre part en aquest procés selectiu han de presentar omplit el document de sol·licitud d'admissió a proves selectives, d'acord amb model oficial, que s'ha d'imprimir des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Guadassuar.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat o equivalent acreditatiu de la identitat de l'aspirant.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida per a la participació en el procés.
  c) Justificant del pagament de la taxa per drets d'examen.
  d) Cal presentar el full d'autobaremació (annex II de les bases) omplit amb la còpia dels mèrits al·legats, en el moment d'haver superat la fase d'oposició, a requeriment del tribunal.

  No s'admetrà el pagament dels drets d'examen fora del termini assenyalat ni les sol·licituds que es presenten en model no oficial. La falta de pagament de la taxa de drets d'examen en la data assenyalada determinarà la no admissió de l'aspirant a les proves selectives.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Les persones amb diversitat funcional seran admeses amb igualtat de condicions que la resta d'aspirants.

  Les persones amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps i de mitjans ho han de fer constar en la sol·licitud de manera expressa, i han de presentar:
  - Certificació de la Conselleria o òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite una discapacitat igual o superior al 33 %.
  - Si escau, per adaptació de temps i de mitjans, dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic competent de qualificació del grau de discapacitat.

  Les condicions que s'han expressat s'han de mantindre al llarg del procés selectiu durant el qual les persones interessades podran ser requerides per a efectuar les comprovacions que es consideren oportunes.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o bé en la forma que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
  Tots els que no presenten la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament de Guadassuar han d'enviar el justificant de presentació de la sol·licitud en registres auxiliars o oficina de correu per correu electrònic a aquesta administració (registregeneral@guadassuar.es) o fax (96/2571285), dins del termini de presentació d'instàncies.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.guadassuar.es/ 79


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar