Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  La Llosa de Ranes
  San Cristobal, 4
  Tel:962230171
  Fax:962230409


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  190,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha d'ingressar en el compte de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes en La Caixa ES88 2100 6361 6502 0000 1479 . En l'ingrés ha de constar el nom, els cognoms de l'aspirant i el nom del procediment selectiu.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça a què s'opte s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de La Llosa de Ranes.

  Amb la instància per a sol·licitar formar part del procediment selectiu s'ha de presentar:
  - Fotocòpia compulsada del DNI.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  - Còpia de l'ingrés de l'autoliquidació corresponent a la taxa per concurrència a les proves selectives.

  Les bases de la convocatòria es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https:// llosaranes.es).


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lallosaderanes.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar