Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  La Llosa de Ranes
  San Cristobal, 4
  Tel:962230171
  Fax:962230409


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària ni equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida.
  Estar en possessió, com a mínim, de la titulació acadèmica de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. Si escau, l'aspirant ha d'aportar l'equivalència per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent. En el mateix sentit, s'han d'acreditar les homologacions corresponents de l'Administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha d'ingressar en el compte de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes en La Caixa ES88 2100 6361 6502 0000 1479 . En l'ingrés ha de constar el nom, els cognoms de l'aspirant i el nom del procediment selectiu.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases generals per a la plaça a què s'opte, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes.

  Per a ser admeses i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de presentar:
  1. Sol·licitud amb una declaració responsable en què manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els quals s'han d'acreditar posteriorment, en cas que siguen seleccionats.
  2. Justificant del pagament de la corresponent taxa per concurrència a les proves selectives.
  3. Còpia compulsada del DNI.
  4. Còpia compulsada del títol acadèmic.

  Les bases de la convocatòria es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https:// llosaranes.es )

  * Es constituirà una borsa amb els aspirants que hagen aprovat com a mínim algun dels exàmens i l'ordre dels quals estarà determinat per la puntuació obtinguda.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest Ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lallosaderanes.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar