Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Torrent
  Ramón y Cajal, 1
  Tel:961111111
  Fax:961111810


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Suspensió del procés)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  Estar en possessió del títol de batxiller o, si escau, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Tindre els permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  a) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
  b) Tindre una altura mínima per als homes d'1,65 metres i 1,58 metres per a les dones.


 • Taxa ordinària

  62,07 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització d'autoliquidació a través de model oficial que es troba disponible en la pàgina web de l'Ajuntament (www.torrent.es), i de manera presencial en les entitats col·laboradores, en la recaptació municipal o de manera telemàtica seguint les instruccions que s'indiquen en aquest tràmit en l'esmentada pàgina web.
  En cap cas, la presentació i el pagament dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, de la sol·licitud de participació.

  Serà procedent la devolució de la quantitat ingressada en concepte de drets d'examen, en cas que la persona aspirant no siga admesa a les proves selectives per no reunir els requisits exigits en la convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  15

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 10 places a les quals podran afegir-se les del torn de mobilitat que queden desertes, i al seu torn, podran afegir-se les vacants que es produïsquen en la plantilla fins a la data de realització de les proves selectives, prèvia inclusió d'aquestes en la corresponent oferta d'ocupació pública, d'acord amb el que disposa la DT 2a de l'RD 1449/2018, de 14 de desembre.
  - Torn de mobilitat: 5.
  Reserva de places per a agents femenines: De conformitat amb la DT 4a, del Decret 153/2019, de 12 de juliol del Consell, es reserva el 30 % de les places per a dones, és a dir, 3 places per al torn lliure i 2 places per al torn de mobilitat.
  Aquestes bases generaran una borsa d'ocupació temporal.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en les proves selectives convocades s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Torrent, i s'han de presentar per mitjans telemàtics, a través del tràmit "RH-001 SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A LA REALITZACIÓ DE PROVES SELECTIVES", al qual es pot accedir a través de la web de l'Ajuntament: (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta ciutadana, Catàleg de tràmits, Recursos humans, per a la qual cosa és necessari com a requisit previ per a la inscripció tindre un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats. La presentació per aquesta via permetrà, seguint les instruccions que s'indiquen en pantalla, el següent:
  - La inscripció en línia.
  - Annexar documents a la vostra sol·licitud.
  - El pagament electrònic de taxes
  - El registre electrònic de la sol·licitud.
  En la sol·licitud s'ha d'assenyalar el torn pel qual s'opta i, si és el cas, la sol·licitud de realització dels exercicis escrits en qualsevol dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Qui no ho manifeste així, s'entendrà que accepta la seua realització en qualsevol d'aquests.


 • Lloc de presentació

  S'ha de presentar per mitjans telemàtics.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio.html?idioma=vc


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar