Detall

Educador/a social


 • Descripció

  Educador/a social


 • Organisme

  Benidorm
  Plaza de SS.MM. Los reyes de España, s/n
  Tel:965855500
  Fax:966815501


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, o d'altres estats als quals és aplicable el dret a la lliure circulació de treballadors en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
  D'acord amb el que disposen els articles 177 i concordants del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, en relació amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril; la Llei orgànica 7/1985, d'1 de juny; el Reial decret 1099/1986, de 29 de maig; el Reial decret 1119/1986, de 19 de maig, i el Reial decret 155/1996, de 2 de febrer, en el cas que un aspirant siga estranger, nacional d'algun dels estats que no són membres de la Unió Europea on s'ha fet efectiva la lliure circulació de treballadors, la contractació que es faça estarà condicionada, en la seua formalització i continuïtat, a l'obtenció i la renovació del permís de treball i les altres autoritzacions que s'hi exigeixen, si és el cas.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol oficial de grau en Educació Social, diplomatura en Educació Social o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, els aspirants han d'aportar les equivalències mitjançant una certificació expedida a aquest efecte pel Ministeri d'Educació o l'autoritat educativa competent en el seu cas. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació de l'autoritat educativa competent.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca el normal acompliment de les corresponents funcions de la seua escala i categoria.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Les persones aspirants la nacionalitat de les quals no siga l'espanyola tampoc han d'estar sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
  Els requisits exigits han de reunir-los les persones interessades en la data en què expire el termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins al nomenament, si escau. Es podran fer les comprovacions oportunes fins al moment en què es procedisca al nomenament.


 • Places

  Descripció de les places

  - Sistema d'oposició lliure.
  - Nomenaments com a funcionari interí o contracte laboral temporal.


 • Documentació / Informació

  Qui desitge participar en aquest procés selectiu ho ha de sol·licitar en una instància general que es troba en l'apartat "Descàrregues" de l'adreça següent: https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/recursoshumanos/empleo-publico, o bé en el Departament de Recursos Humans, i l'ha de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Benidorm, en la qual ha de manifestar, sota la seua responsabilitat, que reuneix tots i cada un dels requisits que estableix la convocatòria, referits a la data d'expiració del termini de presentació de les sol·licituds, fet que ha d'acreditar posteriorment en el cas en què siga seleccionat/ada.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Còpia del DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.
  b) Còpia de la titulació acadèmica exigida.

  S'establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades han de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu.

  Les persones amb diversitat funcional que siguen seleccionades han d'acreditar la seua capacitat per a exercir les tasques o funcions dels llocs o places a què aspiren, mitjançant l'oportuna certificació de l'òrgan corresponent.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Benidorm, situat a la plaça de SS. MM. Reyes de España, núm. 1, o per qualsevol dels mitjans que estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.benidorm.org/tablon-de-anuncios?p_p_id=BPMPortlet_WAR_bpmportlet_INSTANCE_dlq641LfRd82&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BPMPortlet_WAR_bpmportlet_INSTANCE_dlq641LfRd82_id=2h*VN21000-1q73o91


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar