Detall

Tècnic d'administració especial. (Convocatòria 20/15)


 • Descripció

  Tècnic d'administració especial. (Convocatòria 20/15)


 • Organisme

  Calp
  Av. De Ifach, 16
  Tel:965833600
  Fax:965833304


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, de conformitat amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i l'annex del Reial decret 543/2001, de 18 de maig, sobre l'accés a l'ocupació pública en l'Administració general de l'Estat i els seus organismes públics de nacionals d'altres estats als quals és aplicable el dret a la lliure circulació de treballadors, ja que, en moments determinats, el lloc de tècnic d'administració general pot substituir el secretari general en els casos d'absència, abstenció o vacant.
  2. Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les funcions que es deriven del lloc que es vol exercir.
  3. Edat: tindre complits els 16 anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. Habilitació: No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Sistema general d'accés lliure.

  Plaça núm. 661-13, de tècnic/a d'administració especial, vacant en la plantilla de personal funcionari d'aquesta
  corporació, i inclosa en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2020, per a cobrir el lloc de l'RLT núm. 19 de cap de recursos humans.


 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  Qui vulga prendre part en aquest procés selectiu ho ha de sol·licitar mitjançant una instància dirigida a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Calp, en el model oficial que facilitarà l'Ajuntament.

  En la instància, les persones interessades hauran de manifestar que reuneixen tots els requisits establits en aquesta convocatòria, referits a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds i que es comprometen a
  prestar el jurament o promesa preceptius.

  En la instància també hauran d'indicar (sense aportar cap documentació) els mèrits que vulguen que es tinguen en compte en la fase de concurs.
  No es puntuaran els mèrits que no s'hi hagen indicat.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Es garanteix la igualtat de condicions a persones amb discapacitat conforme al que s'estableix en els articles 55.2 i 55.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat, o l'òrgan de la comunitat autònoma competent, o de l'Administració general de l'Estat, que acredite tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la present convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre general de l'Ajuntament o en la seu electrònica. Les instàncies es poden presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.calp.es/va/content/ocupació-pública


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar