Detall

Tècnic mitjà de gestió


 • Descripció

  Tècnic mitjà de gestió


 • Organisme

  Xirivella
  Plaza Concordia, 6
  Tel:963135050
  Fax:963703179


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  2. Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió del títol de diplomatura o grau en Dret, Relacions Laborals, Graduat Social, Ciències del Treball, diplomatura o grau en Administració Pública, o els seus equivalents en llicenciatura, o un certificat que acredite els tres primers cursos d'una llicenciatura o el primer cicle, sempre que continga una càrrega lectiva mínima de 180 crèdits en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l'administració educativa competent en cada cas. En el mateix sentit, han d'acreditar-se les corresponents homologacions de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  4. Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  5. No haver sigut separat/ada, per un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici d'ocupacions públiques, en els termes de l'article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  6. La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència de títols i serà l'única competent per a fer la declaració d'equivalència. Els títols hauran d'estar degudament convalidats en la data de finalització
  del termini de presentació d'instàncies.
  7. Estar en disposició del títol oficial que acredite el coneixement de valencià en el nivell C1.

  Tots els requisits s'han de complir, com a màxim, l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer en la caixa municipal, mitjançant ingrés bancari, a nom de l'Ajuntament de Xirivella, per gir postal o telegràfic, i s'hi haurà d'especificar que s'efectua en concepte de drets d'examen per a participar en la borsa de treball de tècnics mitjans de gestió (A2) adscrits al Servei de Recursos Humans convocada per l'Ajuntament de Xirivella, amb expressió del nom i cognoms de l'aspirant.
  Els drets d'examen només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi.


 • Documentació / Informació

  En les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la convocatòria, i s'han d'adreçar al Senyor Alcalde President de l'Ajuntament de Xirivella.
  Les instàncies s'hauran d'ajustar al model que s'inclou com a annex ll d'aquestes bases.

  Juntament amb la instància s'ha de presentar un justificant d'haver ingressat l'import dels drets d'examen.

  Els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la sol·licitud, en què s'han de reflectir les necessitats específiques que tenen per a accedir al procés de selecció, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i de mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants. A aquest efecte, han de presentar la certificació de la conselleria competent de la Generalitat Valenciana, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la seua condició de discapacitat, així com també la compatibilitat amb l'exercici de les tasques i funcions del tipus de lloc a què es refereixen aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'aquest ajuntament, situat a la planta baixa de la casa consistorial a la plaça de la Concòrdia,
  número 6, d'aquesta localitat, o a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.xirivella.es/lajuntament/recursos-humans-i-ofertes-de-treball/processos-de-seleccio/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar