Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Betxí
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964620002
  Fax:964621103


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  Els aspirants han de tindre coneixements d'informàtica-ofimàtica, relacionats amb tasques administratives, a nivell d'usuari. Per aquest motiu, la falta d'aquestes capacitats serà motiu de no superació del període de prova.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta de membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu la llei estatal que regula aquesta matèria.
  b) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa en el règim general de la Seguretat Social.
  c) Estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent. L'homologació i/o l'equivalència de qualsevol títol l'ha d'aportar la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.
  d) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  e) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, del qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver-hi sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  12,02 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es podrà efectuar a través d'una transferència bancària en el compte corrent ES34 3138 1199 80 0028545812 que aquest Ajuntament té obert en RURALNOSTRA BETXÍ.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de presentar segons el model que figura com a annex a aquestes bases i que podran obtindre a través de la web municipal.
  En cas d'efectuar el tràmit per via telemàtica, s'habilita un procediment específic per a la presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica municipal (https://betxi.sedelectronica.es).

  L'interessat ha de designar en la seua instància una adreça de correu electrònic, la qual es considerarà l'única adreça vàlida a l'efecte de notificacions i crides, i, a més, s'hi ha d'indicar un número de telèfon per a rebre comunicacions en horari de matí. Seran responsabilitat exclusiva del sol·licitant els errors en la consignació d'aquests i les futures modificacions que se'n facen. Les modificacions de les dades s'han de comunicar a través del Registre General Municipal.

  La instància ha d'anar acompanyada dels documents següents:
  - Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport o de la targeta de residència.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a la seua expedició.
  - Resguard justificatiu del pagament de les taxes.
  L'import dels drets del procés només es podrà tornar quan l'aspirant no siga admés a les proves per falta de requisits per a participar en aquestes.

  ACREDITACIÓ DE MÈRITS
  Només les persones que hagen superat la fase d'oposició passaran a la de concurs. Una vegada publicada la llista d'aspirants aprovats en aquesta fase, s'atorgarà un termini durant el qual aquestes persones han de presentar una fotocòpia compulsada o còpia original de tota la documentació acreditativa dels mèrits que al·leguen i que són objecte de valoració en el present procés selectiu, i no s'admetran altres mèrits aportats una vegada finalitzat el termini atorgat. Els mèrits valorables tindran com a data màxima la de finalització del termini de presentació d'instàncies per a formar part del procés selectiu.

  PUBLICITAT
  Aquestes bases es publicaran en el tauler d'edictes de la seu electrònica, pàgina web de l'ajuntament www. betxi.es.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Així mateix, en cas de presentar la sol·licitud en un registre d'una administració diferent de l'Ajuntament, els aspirants han de remetre un fax a l'Ajuntament dirigit al Departament de Recursos Humans, (fax 964/62.11.03) o un correu electrònic a l'adreça registregeneral@betxi.es, en el qual han de comunicar la presentació de la sol·licitud acompanyada d'una còpia de la instància presentada i segellada per l'organisme corresponent.

  - via telemàtica, s'habilita un procediment específic per a la presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica municipal (https://betxi.sedelectronica.es).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://betxi.sedelectronica.es/info.3


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar