Detall

Secretari/Secretària-interventor/interventora


 • Descripció

  Secretari/Secretària-interventor/interventora


 • Organisme

  La Granja de la Costera
  Església, 18
  Tel:962928096
  Fax:962254007


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. Les persones aspirants amb discapacitat han d'acreditar els requisits d'estar afectats per una discapacitat de grau igual al 33% o superior i de ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, mitjançant una certificació expedida per la Conselleria de Treball i Seguretat Social, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol universitari de grau, o equivalent, o estar en condició d'obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (art. 18 RD 128/2018). Les titulacions obtingudes en l'estranger s'han de justificar amb la documentació que n'acredite l'homologació pel ministeri competent en la matèria. Les equivalències s'han d'acreditar mitjançant el certificat de l'administració competent.
  g) No tindre antecedents de delictes de naturalesa sexual.

  Si, en qualsevol moment del procés selectiu, el Tribunal Qualificador tinguera coneixement que algun candidat o candidata no reuneix algun requisit dels exigits en la convocatòria, haurà de proposar la seua exclusió a l'autoritat convocant.


 • Places

  Descripció de les places

  - Grup: classificació professional A1.
  - C. Destinació: 26.


 • Documentació / Informació

  La documentació que cal presentar serà:
  1. Instància dirigida a l'Alcaldia.
  2. Fotocòpia del DNI.
  3. Fotocòpia de la titulació requerida.
  4. Fotocòpies dels documents que acrediten els mèrits al·legats.
  Tots els mèrits s'han d'acreditar mitjançant fotocòpies dels documents originals, sense necessitat d'estar compulsats en el moment de la sol·licitud. L'aspirant que es propose per al seu nomenament ha d'aportar en el termini de 5 dies naturals els originals dels documents presentats.

  L'experiència professional s'ha d'acreditar mitjançant un certificat emés per l'òrgan competent, amb l'especificació de la naturalesa jurídica de la relació, el grup, l'escala o categoria professional, el temps i el percentatge de la jornada.

  L'acreditació dels cursos de formació s'ha de fer mitjançant la presentació del certificat corresponent en el qual conste l'entitat organitzadora del curs, el contingut d'aquest i les hores de formació.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la sol·licitud, en què s'han de reflectir les necessitats específiques que tenen per a accedir al procés de selecció, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i de mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants. A aquest efecte, han de presentar una certificació de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la seua condició de discapacitat, i també la compatibilitat amb l'exercici de les tasques i funcions del tipus de lloc a què es refereixen aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  En el Registre general d'aquest Ajuntament en horari d'atenció al públic, o per qualsevol de les formes que determina l'article 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per al cas que es presente la instància en una altra administració pública (per a remetre-la a l'Ajuntament de la Granja de la Costera) o en una oficina de Correus amb aquesta destinació, serà obligatori que l'aspirant envie una còpia de la instància degudament segellada i datada en el moment de la seua presentació, d'acord amb el que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (PACAP).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lagranjadelacostera.es/ca/report/bases-seleccion-personal-secretaria


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar