Detall

Secretaria-Intervenció


 • Descripció

  Secretaria-Intervenció


 • Organisme

  Gestalgar
  C/ Larga, 17
  Tel:961649001
  Fax:961649119


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Haver complit els 16 anys i no excedir l'edat màxima per a la jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional necessària per al desenvolupament d'aquestes tasques.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública ni estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  e) Estar en possessió del títol universitari de grau, o equivalent, o estar en condició d'obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (art. 18 RD 128/2018).


 • Places

  Descripció de les places

  - Funcionari de l'escala d'habilitació estatal, subescala de secretaria-intervenció, grup A, subgrup A1.
  - Nomenament: funcionari interí.


 • Documentació / Informació

  Documentació que s'ha de presentar:
  1. Instància dirigida a l'Alcaldia.
  2. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, del DNI.
  3. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, de la titulació requerida.
  4. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, dels documents acreditatius dels mèrits al·legats.

  Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'alcalde dictarà la resolució, en el termini màxim de 5 dies naturals, que aprove la llista provisional d'admesos i exclosos, i s'hi explicaran els motius en el cas de la seua exclusió. L'esmentada resolució es publicarà únicament en la seu electrònica i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i donarà un termini màxim de 5 dies hàbils per a presentar reclamacions i/o al·legacions.

  Els successius anuncis d'aquesta convocatòria es publicaran en la seu electrònica d'aquest Ajuntament, www.gestalgar.es, i, si és el cas, en el tauler d'anuncis, per a més difusió.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic, en format digital pel registre electrònic, www.gestalgar.es, o per qualsevol de les formes que determina l'article 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Si es presenten per correu, s'ha d'informar l'Ajuntament de la remissió postal de la instància, abans que acabe el termini de presentacions de les instàncies.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gestalgar.es/content/empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar