Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Pedreguer
  Ayuntamiento, 7
  Tel:965760669
  Fax:965761949


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. Vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el Butlletí Oficial d'Estat (BPOE núm. 227 de 24 d agsto 2020)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Comunitat Europea.
  - Haver complit 16 anys, sense excedir els 65.
  - Posseir el títol de Graduat Escolar (o equivalent) o estar en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
  - Estar en possessió del certificat de Coneixement Elemental de Valencià de la Junta Qualificadora (PL2) (B2) o equivalent.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import s'ha d'ingressar en el compte de l'Ajuntament següent: ES57 0049 2537 6213 1010 6470.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a formar part d'aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest Ajuntament.
  Els aspirants han de manifestar en la instància que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, referits a la data en què finalitze el termini de presentació i que es comprometen a presentar el preceptiu jurament.

  Juntament amb la instància s'ha d'aportar la documentació relativa als mèrits al·legats que hagen de ser valorats en el concurs.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://pedreguer.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar