Detall

Auxiliar de turisme


 • Descripció

  Auxiliar de turisme


 • Organisme

  Xàtiva
  Alameda de Jaume I, 35
  Tel:962289800
  Fax:962289809


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. Vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE núm. 231 de 28/8/2020)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  A) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. Ser espanyol/a o nacional d'un estat membre de la Unió Europea o tindre la nacionalitat de qualsevol dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

  B) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  C) Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà de la certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  D) Tindre la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions de la plaça que s'ofereix.

  E) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia, en cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. Si es tracta persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  F) Estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent de nivell elemental de valencià (nivell B1), expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'homologació l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà de la resolució o certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.

  G) No tindre antecedents penals per delictes sexuals (Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals).
  D'acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, en aquest procés selectiu s'admetran les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que els altres aspirants. Les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a la plaça objecte d'aquesta convocatòria s'acreditaran, si escau, mitjançant un dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent, que haurà de ser emés i acreditat amb anterioritat a la formalització, si escau, del corresponent nomenament, ja que, en cas contrari, n'impedirà la formalització.
  Els i les sol·licitants han de reunir les condicions i els requisits exigits en la convocatòria a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho han de fer constar en aquests.


 • Taxa ordinària

  25,65 €


  Descripció de la taxa

  Gestió d'autoliquidacions, que es troba en la web municipal (www.xativa.es), en "Autoliquidacions", "Llista d'autoliquidacions", punt 5. Taxa per a la concurrència a proves selectives de personal de l'Ajuntament de Xàtiva.


 • Exempció / Reducció taxes

  Les exempcions i bonificacions es regiran segons l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la concurrència a proves selectives de personal de l'Ajuntament de Xàtiva vigent en el moment.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  En la sol·licitud (annex II de les bases), els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases per a la plaça que s'opte i s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Xàtiva.

  A la sol·licitud, cal adjuntar-hi:
  - Fotocòpia o còpia autèntica digitalitzada del DNI o del passaport o targeta de residència.
  - Justificant de l'abonament dels drets de participació en el procés selectiu, en què ha de constar la convocatòria a la qual correspon l'ingrés o el justificant que acredite l'exempció/bonificació de l'abonament dels drets de participació en el procés selectiu.
  - Declaració responsable en què es manifeste que es reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Els aspirants que tinguen la condició de personal empleat públic hauran de presentar-les obligatòriament pel registre electrònic general d'aquest ajuntament.

  En cas que es presente la sol·licitud per algun dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, caldrà remetre un correu electrònic al Departament de Planificació i Gestió de Recursos Humans: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual han de comunicar la presentació de la sol·licitud i acompanyar-la d'una còpia de la instància presentada i segellada per l'organisme corresponent, a l'únic efecte que el Departament de Recursos Humans conega la interposició corresponent.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://xativa.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar