Detall

Conserge


 • Descripció

  Conserge


 • Organisme

  Altea
  Plaza José María Planelles, 1
  Tel:965841300
  Fax:965840824


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el «Boletín Oficial del Estado».(BOE núm. 240, de 08/09/2020)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Titulació

  Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola o pertinença a qualsevol dels estats integrants de la Unió Europea.
  b. Tindre complits setze anys d'edat.
  c. Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques del lloc de treball. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.
  d. No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  e. No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat,
  l'accés a l'ocupació pública.
  f. Estar en possessió del Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  g. No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, agressió o abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual, corrupció de menors, tràfic d'éssers humans d'acord amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, i la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que introdueix com a requisit per a l'accés i exercici de determinades professions, oficis i activitats que impliquen contacte amb menors, l'acreditació d'aquesta circumstància (disposició transitòria quarta), mitjançant certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació


  Les persones que vulguen participar en la selecció ho han de sol·licitar mitjançant una instància dirigida al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Altea, en què han de fer constar que reuneixen tots els requisits establits en aquestes bases.

  El model d'instància es facilitarà tant en les dependències del Departament de Personal com en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i a través de la pàgina web de l'Ajuntament http://altea.sedeelectronica.es).

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada, inexcusablement de la següent documentació:
  - Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
  - Documentació acreditativa d'estar en possessió de la titulació requerida.
  - Els menors d'edat hauran d'aportar autorització del pare/mare o tutor/s per a participar en les proves selectives.

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  L'òrgan tècnic de selecció establirà les adaptacions possibles de temps i mitjans per a les persones amb discapacitat que ho manifesten en la seua sol·licitud de participació marcant la casella corresponent, per a l'execució de les proves selectives. Per a fer-ho, han de presentar una certificació de la Conselleria de Benestar Social o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la condició de discapacitat que té, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i les funcions de la plaça objecte d'aquesta convocatòria.
  A aquest efecte, tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles a les quals s'haja reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.


 • Lloc de presentació

  Es prioritzaran els mitjans de presentació telemàtica d'instàncies. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d'Altea en dies laborals o a través de qualsevol dels mitjans previstos en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://altea.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar