Detall

Auxiliar administratiu/a (Estabilització)


 • Descripció

  Auxiliar administratiu/a (Estabilització)


 • Organisme

  Alaquàs
  Major, 88
  Tel:961519400
  Fax:961519403


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que estableix l'article 57 del text refós de la Llei 7/2007, respecte dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i altres estrangers amb residència legal a Espanya. En aquest cas, els aspirants han d'acreditar el domini parlat i escrit del castellà com a llengua oficial de l'Estat.

  - Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques del lloc de treball.

  - Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  - No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat/ada per a l'acompliment de llocs en aquestes, d'acord amb el que disposa l'article 56 d del text refós de la Llei 7/2007. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  - Estar en possessió del títol de Graduat Escolar (Llei 14/1970, de 4 d'agost), Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o equivalent (vegeu la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional relativa a les equivalències amb el títol d'Educació Secundària Obligatòria), o estar en condicions d'obtindre'l per haver abonat els drets per a l'expedició d'aquest. En tot cas, l'equivalència de titulacions l'ha d'aportar qui participe en aquesta convocatòria per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. En cas de titulacions expedides a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial d'homologació corresponent.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte bancari ES 36 3058 7035 1827 3200 0010, indicant-hi nom, cognoms i DNI/NIE.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:
  Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %.
  Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves selectives d'accés als cossos i les escales de funcionaris o a les categories de personal laboral convocades per aquesta administració pública en les quals sol·liciten la seua participació. Són requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen, així mateix, rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

  Bonificacions.
  Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental/monomarental en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu.


 • Places

  Nombre de places

  12

 • Documentació / Informació

  - Instàncies de sol·licitud, segons el model de l'annex I i II de les bases.

  - Fotocòpia del DNI/NIE en vigor.

  - Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida per la convocatòria.

  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.

  - Declaració responsable del compliment dels requisits per a concórrer en el present procés selectiu que comprén l'annex I de les bases, degudament subscrita.

  - Full d'autobaremació (annex II) dels mèrits la valoració dels quals -com a màxim- se sol·licite, segons el barem indicat en la base sisena.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament d'Alaquàs o en qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dirigida a l'Alcaldia.

  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents dels de l'Ajuntament d'Alaquàs han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: rrhh@alaquas.org.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alaquas.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar