Detall

Secretari/ària - Interventor/a


 • Descripció

  Secretari/ària - Interventor/a


 • Organisme

  Villafranca del Cid/Vilafranca
  Avda. del Llosar, 26
  Tel:964441004
  Fax:964440183


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa (només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública).
  - No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat ni en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Tindre el títol universitari de grau.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Instància de sol·licitud.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Títol acadèmic de grau acreditatiu. Els mèrits per valorar en la fase de concurs només els hauran d'aportar els aspirants que superen la fase d'oposició.

  Els aspirants amb discapacitats ho han de fer constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants. A aquest efecte, d'acord amb el que estableix l'article 59.2 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, s'adoptaran les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu per a les persones amb la condició legal de discapacitat que ho sol·liciten.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Vilafranca i s'han de presentar en el Registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas de no presentar-se la documentació per a participar en la selecció en el Registre de l'Ajuntament de les Vilafranca, la persona interessada ho ha de comunicar a l'Ajuntament mitjançant un escrit que s'ha de presentar en la seu electrònica.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://vilafranca.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar