Detall

Auxiliars administratius


 • Descripció

  Auxiliars administratius


 • Organisme

  Villargordo del Cabriel
  C/ Carretera 26,1º
  Tel:962186005
  Fax:962186215


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, d'acord amb el que preveuen els articles 56 i 57 de la Llei
  7/2007, de l'Estatut de l'empleat públic.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat legal de jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional per a fer les tasques.
  d) No patir cap malaltia o tindre cap defecte físic que impedisca el desenvolupament normal de les funcions corresponents al lloc de treball.
  e) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que n'acredite, si és el cas, l'homologació.
  f) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a l'ocupació de càrrecs públics o per a l'accés al cos o escala de funcionaris per
  resolució judicial.
  g) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels que preveu la legislació vigent en la matèria.


 • Documentació / Informació

  Instància per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu (annex I), en la qual els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions que s'exigeixen en els requisits.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  1. Fotocòpia de DNI.
  2. Un currículum en què s'incloguen els mèrits que s'al·leguen, acompanyat dels
  documents justificatius.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu (annex I) s'han de dirigir a la presidenta de la corporació i es podran presentar en el Registre General de l'Ajuntament (C/ Carretera, 26, 46317 - Villargordo del Cabriel, o
  https://villargordodelcabriel.sede.dival.es/opencms/opencms/sede) en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de
  convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

  Quan les instàncies s'envien per correu, l'interessat ha de justificar la data d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'Ajuntament la remissió de la instància mitjançant un fax o telegrama el mateix dia, en què ha de fer constar el número de l'expedient, el títol complet de l'expedient de constitució de la borsa de treball i nom del candidat.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://plataforma.ipobles.es/tablon-web/bandejaanuncios.htm?cid=1228


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar