Detall

Tècnics/Tècniques de contractació


 • Descripció

  Tècnics/Tècniques de contractació


 • Organisme

  Benicarló
  Passeig Ferreres Breto, 10
  Tel:964470050
  Fax:964475908


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la d'un altre país estranger en els termes que preveu l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la titulació exigida.
  d) Tindre la capacitat funcional suficient per a dur a terme les tasques.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'absència del qual serà un requisit no esmenable.


 • Taxa ordinària

  27,00 €


  Descripció de la taxa

  Pagament en el compte: BBVA ES06 0182 6230 99 0204584002.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és aprovar les bases específiques per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal
  complementària a la vigent actualment de tècnics/tècniques de contractació, aprovada mitjançant el Decret del regidor-delegat de Recursos Humans de 28 de juliol de 2020, en previsió de futurs nomenaments interins o contractacions laborals.
  Funcions: matèria de contractació pública i responsabilitat patrimonial.

  La jornada podrà ser a temps complet o parcial, i la distribució horària es farà segons la necessitat del servei.
  La necessitat urgent és provocada per la baixa per IT de la funcionària titular del lloc de tècnic de contractació des de febrer. A les necessitats del Departament de Contractació s'uneixen les necessitats derivades de l'Oficina de Fons Europeus, encarregada de la gestió i coordinació de l'Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (DUSI) de l'àrea urbana Benicarló-Vinaròs, amb duració prevista fins al 31 de desembre de 2022.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde-president, per a la qual cosa cal utilitzar el model de sol·licitud que es facilita en la pàgina web de l'Ajuntament de Benicarló www.ajuntamentdebenicarlo.org o en el Registre General de l'Ajuntament. El model de sol·licitud signat i degudament omplit ha d'incloure la declaració responsable de reunir les condicions exigides per a l'ingrés en la funció pública, d'acord amb les bases generals per a la constitució i funcionament de borses de treball temporal de l'Ajuntament de Benicarló (BOP núm. 111, 13/09/2014), i les assenyalades especialment en les bases específiques.
  Documents que cal aportar:
  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia compulsada del DNI.
  c) Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, cal ajustar-se al que disposa en la base 6.1.c i les bases específiques de la borsa de treball temporal.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds per a participar en el procés selectiu s'han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics pel registre electrònic (https://rec.redsara.es/).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oposicions-ajt.php?idioma=v


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar