Detall

Agent de la Policia Local (CONSOLIDACIÓ)


 • Descripció

  Agent de la Policia Local (CONSOLIDACIÓ)


 • Organisme

  Benidorm
  Plaza de SS.MM. Los reyes de España, s/n
  Tel:965855500
  Fax:966815501


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8907, de 17/09/2020).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola.
  b. No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c. No tindre antecedents penals.
  d. Estar en possessió del títol de Batxillerat Superior, o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e. Tindre almenys díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f. Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h. No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Places

  Nombre de places

  16

  Descripció de les places

  De les 16 places que es convoquen mitjançant el procediment de consolidació d'ocupació temporal, 14 corresponen a l'oferta aprovada per a 2017 i 2, a l'oferta aprovada per a 2018.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcaldia de la corporació.
  En el moment de la sol·licitud, els aspirants han de presentar:
  - Declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots els requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.
  - Els mèrits que s'han de valorar, si escau, en la fase de concurs.
  - El justificant del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'entrada de l'Ajuntament o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.benidorm.org/ca_ES/tablon-de-anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar