Detall

Conductor maquinària


 • Descripció

  Conductor maquinària


 • Organisme

  Vilamarxant
  Av. Dos De Mayo, 1
  Tel:962710032
  Fax:962710029


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió de la titulació següent: graduat en ESO, Graduat Escolar, Formació Professional Bàsica o de primer grau o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  La titulació s'ha d'acreditar mitjançant la presentació dels títols corresponents expedits per l'autoritat acadèmica competent. En el cas d'equivalència de títols, correspondrà a la persona interessada l'acreditació de l'homologació de la titulació corresponent.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris.
  f) Estar en possessió del permís de conducció de tipus C1 (o del tipus B obtingut abans del 8/12/2009) vigent, l'eficàcia del qual no s'haja suspés per procediment sancionador.


 • Taxa ordinària

  34,00 €


  Descripció de la taxa

  S'han d'ingressar en el compte corrent de CAJA RURAL DE CHESTE núm. ES61/ 3121 / 2366 / 19 / 2732000038. En l'ingrés han de constar les dades següents: nom, cognoms, DNI de l'interessat/ada i identificació de la plaça per la qual presenta la sol·licitud.
  Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses en el procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a optar al lloc de treball convocat s'han de dirigir a l'atenció de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Vilamarxant, per a la qual cosa es pot utilitzar el model oficial facilitat per l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, disponible també en la pàgina web municipal www.vilamarxant.es.
  Per a ser admesos i participar en les proves selectives, els sol·licitants han de manifestar en les seues instàncies que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies. Aquests requisits hauran d'acreditar-se posteriorment en el cas de ser seleccionats.
  Les instàncies s'han d'acompanyar dels documents següents:
  - Còpia del DNI o, si escau, del passaport
  - Justificant de pagament dels drets d'examen
  - Quan corresponga, certificat de discapacitat i certificat de compatibilitat funcional

  En la instància de sol·licitud de participació en el procés selectiu, no cal aportar la documentació acreditativa dels mèrits. Només els aspirants que superen la fase d'oposició hauran d'aportar-la en els termes que preveu la base setena.


 • Lloc de presentació

  En el registre general siti a l'avinguda Dos de Mayo, núm. 1, de Vilamarxant (CP 46191), o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de finestreta única, serà un requisit necessari que la persona sol·licitant remeta un correu electrònic (vice.si@vilamarxant.es), en què comunique la presentació de la instància dirigida a l'Ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://vilamarxant.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar