Detall

Secretaris-interventors


 • Descripció

  Secretaris-interventors


 • Organisme

  Villargordo del Cabriel
  C/ Carretera 26,1º
  Tel:962186005
  Fax:962186215


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, d'acord amb el que preveuen els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de l'Estatut de l'empleat públic.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional per a fer les tasques.
  d) No patir cap malaltia o tindre cap defecte físic que impedisca el desenvolupament normal de les funcions corresponents al lloc de treball.
  e) Estar en possessió d'algun dels títols exigits.
  f) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especialment per a l'ocupació de càrrecs públics o per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris per resolució judicial.
  g) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels que preveu la legislació vigent en la matèria.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la constitució d'una borsa de treball, de manera urgent, mitjançant el sistema de concurs, per a la provisió amb caràcter interí fins que es cobrisca definitivament per funcionari de carrera el lloc de secretaria intervenció de l'Ajuntament.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu (annex II) han de dirigir-se a la presidenta de la Corporació.
  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  1. Fotocòpia del DNI.
  2. Una fotocòpia del títol acadèmic acreditatiu del requisit de l'apartat e de la segona d'aquestes bases.
  3. Una llista dels mèrits que s'al·leguen, acompanyada dels títols o certificats que s'aporten per a la fase de concurs, segons l'annex I.
  Tots els mèrits s'han d'acreditar mitjançant fotocòpies dels documents originals, sense necessitat d'estar compulsats en el moment de la sol·licitud. L'aspirant que es propose per a ser nomenat, haurà d'aportar, dins del termini de 5 dies naturals, els originals dels documents presentats.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Ajuntament (C/ Carretera, 26, 46317, Villargordo del Cabriel); o https://villargordodelcabriel.sede.dival.es/opencms/opencms/sede, en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Quan les instàncies s'envien per correu, s'ha de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i anunciar a l'Ajuntament la remissió de la instància mitjançant un fax o telegrama el mateix dia, en el qual ha de fer-se constar el número de l'expedient, el títol complet de l'expedient de constitució de la borsa de treball i el nom del candidat.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.villargordodelcabriel.es/transparencia/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar