Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Vinaròs
  Plaça Parroquial, 12
  Tel:964407700
  Fax:964407701


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de batxiller o, si escau, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Tindre els permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant una disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
  i) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer efectiu en règim d'autoliquidació, per mitjà de l'imprés que establisca l'Ajuntament de Vinaròs a aquest efecte, que estarà a la disposició dels aspirants en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OIAC). Aquesta autoliquidació també es podrà sol·licitar per mitjans telemàtics, per correu electrònic o per telèfon a l'OIAC.


 • Places

  Nombre de places

  9

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la provisió en propietat de nou places d'agent del cos de policia local, escala administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, vacants en la plantilla de l'Ajuntament i incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2018 (3), 2019 (2) i 2020 (3). De les esmentades places, 6 seran proveïdes per torn lliure, mitjançant oposició, i 3 per torn de mobilitat, d'acord amb les reserves que conté l'annex apartat 1 del Decret 153/2019, de 12 de juliol, per a aquests sistemes de provisió.
  Aquestes places es corresponen amb les núm. 19, 20, 25, 36, 42, 43, 45, 51 i 57 de la plantilla econòmica del pressupost de l'Ajuntament de Vinaròs.

  El procediment de les vacants reservades al torn de mobilitat s'haurà resolt abans que el de les vacants de torn lliure. Si les places convocades per torn de mobilitat no es cobreixen, incrementaran les que s'hagen de proveir pel torn d'oposició lliure.

  S'establirà una reserva per a dones del 30 % de les places corresponents al torn lliure i es realitzarà la seua adjudicació de conformitat amb el que preveu aquesta norma.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en les convocatòries s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament i haurà d'utilitzar-se la instància model que es facilitarà als aspirants en la seu electrònica. Caldrà indicar el torn pel qual es concorre (lliure o mobilitat).
  Per a ser admeses i, si és procedent, participar en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en cas que siguen seleccionades.
  A les sol·licituds caldrà adjuntar el document acreditatiu del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar telemàticament en la seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.es).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.vinaros.es/ca/contenido/ocupacio-i-economia-local/oferta-publica-ocupacio


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar