Facultatiu/iva especialista en Endocrinologia i Nutrició (OPO 2017-18)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs
Codi SIA: 3022623
|
Codi GVA: 75056
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 20-06-2024

hasta 19-07-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Títol de facultatiu especialista en l'especialitat corresponent.
Places
Núm. de places totals 25

Descripció de places

Torn d'accés lliure: 23 (diversitat funcional: 2) Promoció interna: 2
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 45

Forma de pagament:

1. El pagament de la taxa s'ha de realitzar via telemàtica dins del tràmit d'inscripció (www.san.gva.es).

Excempció / Reducció de tases:

* Estarà exempt del pagament de la taxa, segons estableix la vigent llei de taxes de la Generalitat Valenciana: - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %. - El personal que acredite que té el títol de membre de família...
Saber més

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Fase

Concurs

Termini
Des de 20-06-2024 a 19-07-2024
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
Informació complementària
ACORD de 6 de juny de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu i facultativa especialista d’Endocrinologia i Nutrició, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició.
Recursos
  • Recurs d'alçada

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data publicació: 19-06-2024

Temini tancat

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data publicació: 18-01-2024

Temini tancat

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data publicació: 24-11-2022

Temini tancat

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data publicació: 01-09-2022

Temini tancat

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data publicació: 07-06-2022

Qüestionari de l'exercici

Data publicació: 07-06-2022

Distribució d'aules

Data publicació: 27-05-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data publicació: 28-04-2022

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 25-03-2022

Nomenament del tribunal

Data publicació: 11-02-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 04-11-2021

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data publicació: 02-11-2020

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs