Detall

Tècnic mitjà economista (administració especial)


 • Descripció

  Tècnic mitjà economista (administració especial)


 • Organisme

  Aspe
  Pl. Mayor, 1
  Tel:966919900
  Fax:965492222


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'RDLeg 5/2015, pel qual s'aprova el TREBEP, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En els casos de persones estrangeres la nacionalitat de les quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei 4/2000.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol de diplomatura en Ciències Empresarials, llicenciatura en Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, o grau en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Comptabilitat i Finances o, si és el cas, equivalent, o estar en condicions d'obtindre el títol en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas.
  - No haver sigut separat/ada del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercien i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  - En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han d'abonar la corresponent taxa, mitjançant autoliquidació.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament d'Aspe, degudament omplides.
  A la sol·licitud s'ha d'adjuntar una còpia electrònica del rebut de l'ingrés o justificant de transferència bancària.

  Per a ser admesos i prendre part en les proves selectives, les persones sol·licitants han de manifestar en les seues instàncies que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Les persones amb discapacitat podran participar en els procediments selectius en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants, sempre que puguen acreditar el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les funcions i tasques genèriques consubstancials a aquestes.

  L'Ajuntament, quan siga necessari, adoptarà mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la participació dels aspirants amb discapacitats en condicions d'igualtat mitjançant les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans.
  A aquest efecte, els aspirants ho han de fer constar en la sol·licitud de participació en la borsa, amb la proposta de l'adaptació sol·licitada; en aquest cas, abans de la realització de la prova l'òrgan de selecció resoldrà la sol·licitud, que ha de motivar expressament la denegació o modificació, si escau, de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar a través de les formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://aspe.es/seleccion-de-personal/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar