Detall

Arquitecte/a


 • Descripció

  Arquitecte/a


 • Organisme

  Almussafes
  Passeig del Parc, s/n
  Tel:961782050
  Fax:961794462


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Modificació bases (nova obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i, en el cas de persones estrangeres no comunitàries, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes que estableix l'article 57 del TREBEP i l'LO 2/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Titulació: estar en possessió del títol d'arquitecte.
  d) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  e) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública de l'Estat, comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat ni suspés per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  Ha de fer-se efectiu mitjançant un ingrés o una transferència bancària al compte de la Corporació IBAN: ES25 3058 2279 7127 2000 2935 - CAJAMAR.
  En l'ingrés s'ha d'identificar el procés selectiu al qual s'opta, així com el nom de l'aspirant.


  En cap cas la presentació i el pagament dels drets d'examen suposarà la substitució de la sol·licitud, dins del termini i en la forma adequada.
  En cas de desistir de participar en el procediment de selecció, sempre que es comunique dins del període que es concedisca per a presentar reclamacions o documentació, després de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos, es tindrà dret al reintegrament de la quantitat ingressada.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és la selecció d'un arquitecte/a (escala administració especial, subescala tècnica superior, grup A1, pel procediment de convocatòria pública, sistema d'oposició per a l'execució d'un programa de caràcter temporal en l'àrea d'urbanisme, previst en l'article 10.1.c de la Llei 7/2007, mitjançant el nomenament de funcionari interí.
  La duració del programa s'estableix per un període de tres anys amb la possibilitat de pròrroga per un any mes, condicionada a l'existència de crèdit pressupostari i al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament.


 • Documentació / Informació

  La instància model es facilitarà en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de 9.00 h a 14.00 h.
  S'han d'aportar juntament amb la instància els documents següents:
  · Fotocòpia del DNI.
  · Justificant d'ingrés dels drets d'examen.
  · Titulació exigida.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de 9.00 h a 14.00 h, o en la forma que determina la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les AP. I de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://almussafes.net/actualidad/seguimiento-oposiciones/arquitecte-a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar