Detall

Auxiliar administratiu/iva


 • Descripció

  Auxiliar administratiu/iva


 • Organisme

  Albal
  Plaça del Jardí, 7
  Tel:961260056
  Fax:961270861


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  2. Edat: tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Capacitat: els aspirants han de tindre la capacitat física i psíquica necessària per a acomplir les funcions del lloc de treball oferit. Una vegada acabat el procediment selectiu caldrà acreditar-la presentant els documents establits en aquestes bases.
  4. Titulació: estar en possessió del graduat en Educació Secundària Obligatòria o el títol de Formació Professional de primer grau o equivalents, o estar en condicions d'obtindre'l al final del termini de presentació de sol·licituds.
  En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas. Les titulacions obtingudes en l'estranger s'han de justificar amb la documentació que n'acredite l'homologació.
  5. Habilitació: no haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per resolució judicial per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  48,08 €


  Descripció de la taxa

  L'interessat ha de fer l'autoliquidació a través de l'oficina virtual de recaptació https://albal.tributoslocales.es, en l'apartat "Pagar les meues taxes", i hi ha d'indicar únicament el seu nom, els cognoms, el DNI i concepte (taxa drets d'examen del grup corresponent).


 • Exempció / Reducció taxes

  Gaudiran d'exempció els subjectes passius següents:
  a) Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, mitjançant la presentació del certificat de minusvalidesa o la resolució d'incapacitat permanent total que ho acredite.
  b) Les persones inscrites com a demandants d'ocupació en el moment de la convocatòria, fet que s'ha d'acreditar amb la fotocòpia del DARDE (certificat de situació laboral) i la vida laboral emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  c) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de família nombrosa, amb l'aportació del títol que acredite aquesta condició.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Els llocs estan classificats en el grup C, subgrup C2, escala d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu, i codis 01/AA/009 i 02/AA/004, amb les funcions d'auxiliar administratiu, s'inclouen en l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de l'any 2018, aprovada per la Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 21, de data 30 de gener de 2019.


 • Documentació / Informació


  Qui vulga participar en la convocatòria ha de sol·licitar-ho mitjançant una instància que s'ha de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament d'Albal, i s'ha de presentar ajustada al model normalitzat indicat. El model de sol·licitud per a prendre part en les proves selectives el facilitarà l'Ajuntament (AMIC) i es podrà descarregar en la pàgina web municipal http://www.albal.es).
  En la instància, les persones sol·licitants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.

  Juntament amb la instància, cal aportar:
  1. Còpia compulsada del document nacional d'identitat, passaport, número d'identitat estranger o qualsevol altre document que acredite el compliment dels requisits dels apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases.
  2. Justificant d'haver ingressat l'autoliquidació corresponent als drets d'examen i s'ha d'adjuntar a la instància el resguard acreditatiu del seu pagament.


 • Lloc de presentació

  Per mitjans telemàtics i també es podran presentar les sol·licituds en la forma que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://albal.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar