Detall

Tècnics superiors d'Educació Infantil


 • Descripció

  Tècnics superiors d'Educació Infantil


 • Organisme

  Torreblanca
  Sant Antoni, 11-13
  Tel:964420411
  Fax:964420182


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre residència legal a Espanya, d'acord amb el que disposa l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut de l'empleat públic.

  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  d) Estar en possessió del títol de tècnic superior d'Educació Infantil, o equivalents.

  e) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les corresponents funcions.

  f) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Torreblanca. En les instàncies, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en aquestes bases.
  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Certificat negatiu d'antecedents penals.
  d) Llista de mèrits al·legats en el concurs i la documentació acreditativa d'aquests que es fa en la fase del concurs. No es tindran en compte els mèrits que no s'aporten i acrediten degudament en el termini de presentació. Els mèrits han d'estar justificats mitjançant certificacions o documents originals que acrediten el que s'hi ha al·legat, o fotocòpia degudament compulsada.
  Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen les persones aspirants han d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb el model de sol·licitud que figura en l'ANNEX II de les bases i que estarà a la disposició de l'aspirant en el Registre de l'Ajuntament de Torreblanca i en la seu electrònica de l'Ajuntament https://torreblanca.sedelectronica.es/


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://torreblanca.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar