Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Simat de la Valldigna
  Plaça Constitucio, 1
  Tel:962810007
  Fax:962811984


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [obertura de termin])

 • Termini

  PENDENT. S'obri un termini de presentació de sol·licituds que serà de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre cap inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic o equivalents, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència o l'homologació de títols s'ha d'acreditar per mitjà d'una certificació expedida per l'Administració educativa.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant una disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
  i) Estar en possessió del certificat del grau elemental (B1) de coneixements del valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, escola oficial d'idiomes o universitats valencianes que expedisquen aquest certificat homologat de coneixements de valencià, o es troben en condicions d'obtindre'l dins del termini de presentació d'instàncies, d'acord amb la llista de llocs de treball aprovada en sessió plenària de 26/11/2018 (BOP núm. 249 de 28/XII/2018).


 • Taxa ordinària

  45,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es podrà fer en la tresoreria municipal de l'Ajuntament, o bé per transferència, per gir postal o telegràfic, i s'hi ha d'adjuntar a la instància el justificant, amb la consignació del número de gir i la indicació clara de la convocatòria a què aspira.
  L'entitat bancària on es pot fer l'ingrés de les taxes és en CaixaBank, al compte bancari núm. ES22 2100 7395 8622 0002 5433.
  De conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen, les quantitats que cal satisfer seran les següents:
  a) Torn d'oposició lliure: 45,00 €.
  b) Torn de mobilitat (concurs): 30,00 €.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  L'objecte d'aquesta convocatòria és la provisió en propietat com a funcionari de carrera de 2 places d'agent de la Policia Local, vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, provinents de l'oferta d'ocupació pública de 2018 (BOP València de 22/05/2018), 1 de les quals es cobrirà pel torn lliure, mitjançant el sistema d'oposició lliure, i l'altra pel torn de mobilitat mitjançant concurs.

  En el cas que la plaça que es cobreix pel torn de mobilitat quedara deserta, aquesta incrementarà les vacants que es cobriran pel torn lliure; per aquest motiu, es procedirà en primer lloc a aquest procés.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en les corresponents proves d'accés s'han de presentar ajustades al model normalitzat (annex IV), i s'hi ha de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases per a la plaça a la qual s'opte. S'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament.

  S'ha d'adjuntar a la instància el justificant acreditatiu d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Per mitjans telemàtics en el Registre Electrònic General de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.simat.org/index.php/ajuntament/ocupacio-i-aedl


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar