Detall

Tècnic/a de joventut.


 • Descripció

  Tècnic/a de joventut.


 • Organisme

  San Antonio de Benagéber
  Plaza Ayuntamiento, 1
  Tel:961350301
  Fax:961350211


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o ciutadà de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'article 57.1 de la Llei 5/2015 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
  b) Estar en possessió, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, del títol de grau en Educació Social, grau en Treball Social, grau en Psicologia, grau en Pedagogia o grau en Magisteri, o estar en condicions d'obtindre'ls en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En cas de titulacions obtingudes en altres estats, s'ha d'estar en possessió de la documentació oficial corresponent que n'acredite l'homologació (articles 56 i 57 de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic).
  c) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques, així com no patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents. Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb els altres participants, per a la qual cosa han d'acreditar la seua compatibilitat amb les funcions del lloc al qual aspiren, sense que s'establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques, només en els casos en què siguen incompatibles amb l'acompliment de les tasques o funcions que es desenvoluparan. Tot això, de conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/13, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

  d) Haver complit setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa llevat que, per llei, s'establisca una altra edat màxima per a l'accés a l'ocupació pública.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta, ni trobar-se en inhabilitació per a l'exercici de les funcions pròpies de l'escala, subescala o categoria objecte de la convocatòria mitjançant una sentència ferma o per haver sigut acomiadat disciplinàriament de conformitat amb el que preveu l'article 96.1.b de la Llei 7/2007, de 12 d'Abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver-hi sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  Aquests requisits s'han de tindre com a data límit l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre en el moment de la presa de possessió com a funcionari interí.
  f) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat que recull la Llei 53/1984, de 26 de desembre, referida al personal al servei de les administracions públiques, o comprometre's si escau, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'article 10 de la disposició legal assenyalada.


 • Taxa ordinària

  5,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han de practicar l'autoliquidació, exclusivament, en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Ajuntament pagant amb targeta bancària i/o fer el seu ingrés en els bancs Bankia, Cajamar, Banco Santander, abans de presentar la corresponent sol·licitud de participació en el procés selectiu, i no s'admetrà el pagament fora d'aquest termini. El pagament de la taxa només es podrà fer, a més, per transferència bancària, els justificants de la qual s'han d'annexar a la instància.

  Només es procedirà a la devolució dels drets d'examen satisfets pels aspirants quan, per causes no imputables a l'aspirant, no tinga lloc el procés selectiu, quan els ingressos es declaren indeguts per resolució o sentència ferma o quan s'haja produït una modificació substancial de les bases de la convocatòria.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Queden exceptuats del pagament de la taxa els aspirants que es troben en situació de desocupació.


 • Places

  Descripció de les places

  - Grup: A, subgrup A2.
  - Nivell: 17.
  - Complement específic anual: 4.581,96 €.
  - Naturalesa del lloc: la persona seleccionada serà nomenada funcionari/ària interí/ina per a l'execució de programes de caràcter temporal.


 • Documentació / Informació

  1. Les sol·licituds s'han de presentar seguint el model normalitzat que recull l'annex I d'aquestes bases, en què el/la candidat/a declara sota la seua responsabilitat que compleix tots els requisits obligatoris per a participar en el procés selectiu.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) DNI per als candidats/ates de nacionalitat espanyola o, per als ciutadans comunitaris, el NIE o el certificat acreditatiu d'inscripció en el Registre central d'estrangers per als ciutadans comunitaris, ja que, des de l'Ordre PRE/1490/2012, de 9 de juliol, per la qual es dicten normes per a l'aplicació de l'article 7 del Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, és la manera d'acreditar el NIE de la forma més fiable per als ciutadans d'aquest àmbit.

  b) Resguard original justificatiu de l'ingrés de la taxa per drets d'examen, adherit a la instància.
  c) Titulació acadèmica obtinguda i requerida per a la borsa seleccionada, grau en Educació Social, grau en Treball Social, grau en Psicologia, grau en Pedagogia o grau en Magisteri, o equivalent a aquestes.
  d) Declaració jurada de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de l'Estat, de la comunitat autònoma, de l'Administració local o dels ens o empreses que en depenen, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

  * En el sobre tancat núm. 1 s'ha de presentar:
  a) Currículum, amb la llista detallada i concreta de la documentació valorable en fase de concurs, documentació que s'haurà de presentar en original o en fotocòpia compulsada, experiència professional.
  b) Còpia acarada de títols acadèmics, mèrits, certificats d'empresa i vida laboral (per a justificar l'experiència, cal presentar conjuntament els certificats d'empresa i/o contractes juntament amb la vida laboral; si no es fa així, no serà valorat) i altres circumstàncies personals (cursos de formació, valencià, idiomes…), objecte de valoració en el concurs (annex).
  c) Full de vida laboral.

  * En el sobre tancat núm. 2 s'ha de presentar:
  - Memòria tècnica: Projecte/Memòria en què s'ha de desenvolupar el lloc de treball objecte d'aquestes bases, que consisteix en l'elaboració d'un pla de joventut per a un ajuntament com el de San Antonio de Benagéber, que incloga la seua estructura i metodologia de treball.
  El text de la memòria, inclosos els gràfics, ha de tindre una extensió màxima de 10 pàgines (5 fulls a dues cares) i mínima de 4 pàgines (2 fulls a dues cares), tipus de font Arial grandària font 12, interlineat senzill.

  2. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la seua sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar el certificat corresponent. A més, han d'especificar en la sol·licitud si requereixen adaptació de temps i forma; per a aquest cas, han d'aportar també el certificat de l'òrgan administratiu competent en què conste l'adaptació oportuna.


 • Lloc de presentació

  En el Registre de l'Ajuntament de Sant Antoni de Benagéber, a la plaça Ajuntament núm. 1.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.sanantoniodebenageber.com/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar