Detall

Escala auxiliar administrativa (referència 2020/39517)


 • Descripció

  Escala auxiliar administrativa (referència 2020/39517)


 • Organisme


  Universitat Miguel Hernández Elx
  Edifici Rectorat
  Avinguda de la Universitat s/n
  03202 Elx
  Tel.: 96 665 86 04
  Web:http://www.umh.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Modificació de les bases (ampliació places)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, de conformitat amb el que disposa l'article 54 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  c) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, graduat en ESO, Formació Professional de primer grau o equivalent, o complir els requisits per a l'obtenció d'aquests en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  e) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Haver abonat la taxa per drets d'examen, excepte en el cas de trobar-se en algun dels supòsits d'exempció d'aquesta.

  Tots els requisits enumerats s'han de complir el dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  En el Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus.
  Es podran utilitzar les vies establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  Les sol·licituds que es tramiten en les oficines de correus s'han de presentar en sobre obert perquè el treballador estampe el segell de dates en la part superior esquerra d'aquestes, en què ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data, i s'han de remetre a l'adreça següent: Universitat Miguel Hernández d'Elx, Registre General, Edifici Rectorat i Consell Social, av. de la Universitat, s/n, 03202, Elx, Alacant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  a) Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a gaudir d'aquesta exempció, s'ha d'adjuntar la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o dels òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual al 33 % o superior.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per al gaudi de l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que es preveuen en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social acreditada per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  e) Així mateix, estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per a obtindre l'exempció, és un requisit que no hagen rebutjat, en el termini esmentat, cap oferta d'ocupació adequada ni que s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits que preveu la llei, s'ha de sol·licitar en la corresponent oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Pel que fa a l'acreditació de les rendes, s'ha d'acreditar amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Els dos documents s'han d'adjuntar, inexcusablement, a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.


 • Places

  Nombre de places

  11

  Descripció de les places

  a) Places del contingent general: 10.
  b) Places del contingent de reserva per a persones amb diversitat funcional: 1.


 • Documentació / Informació


  Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ha de completar el formulari que hi ha en la pàgina web del Servei de Personal d'Administració i Serveishttp://serviciopas.umh.es, i seguir les instruccions per a obtindre la sol·licitud de participació. Una vegada finalitzada la sol·licitud, aquesta s'ha d'imprimir i presentar.
  La sol·licitud de participació s'ha de dirigir al rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a la costa o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració seua del fet que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen. En cap cas, el tràmit de pagament en l'oficina bancària, ni l'efectuat a través de la pàgina web, serà substitutiu del tràmit de presentació esmentat, dins del termini i en la forma adequada, de l'imprés de la sol·licitud davant de l'òrgan indicat anteriorment, o del justificant en el qual conste el codi de l'autorització.
  c) Els aspirants que requerisquen adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització de l'exercici de la fase d'oposició han de presentar la documentació acreditativa corresponent, que s'haurà d'aportar en la forma i els termes que estableix la base quarta d'aquesta convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus.

  Es podran utilitzar les vies establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Les sol·licituds que es presentades en les oficines de correus s'han de presentar en sobre obert perquè el treballador estampe el segell de dates en la part superior esquerra d'aquestes, en què ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data, i s'han de remetre a l'adreça següent: Universitat Miguel Hernández d'Elx, Registre General, Edifici Rectorat i Consell Social, av. de la Universitat, s/n, 03202, Elx, Alacant.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://serviciopas.umh.es/ca/2020/10/21/bases-concurso-oposicion-administrativo-ref-2020-39517/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar