Detall

Educació Social Localitats: Horta (que comprén els centres Colònia Sant Vicent, CAM L'Horta, CAM Els Palmeres) CAM Maruja Mallo, Gandia i resta de la província de València.


 • Descripció

  Educació Social
  Localitats: Horta (que comprén els centres Colònia Sant Vicent, CAM L'Horta, CAM Els Palmeres) CAM Maruja Mallo, Gandia i resta de la província de València.


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  PL. DE NULES, 2 46003 València
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Constitució borsa ocupació temporal

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Estar en possessió del títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Places

  Descripció de les places

  Substitucions temporals en els llocs de treball de l'escala A2-16-02, educació social, del cos A2-16, amb destinació a la província de València, que tinguen per objecte la substitució del personal per incapacitat temporal, permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment de menors, permís per matrimoni, permís per lactància, reduccions de jornada, llicències sense retribució, plans de vacances, permís sindical, permís per campanya electoral, acumulació de tasques i execució de programes de caràcter temporal, en llocs d'atenció directa de l'àmbit de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València i per als llocs que a continuació s'indiquen o per a qualsevol altre centre que es cree posteriorment.

  Localitats: Horta (que comprén els centres Colònia Sant Vicent, CAM l'Horta, CAM Les Palmeres) CAM Maruja Mallo, Gandia i resta de la província de València.

  Les substitucions es faran en els centres de menors, de recepció i/o acolliment i reforma.

  Les funcions que s'exerciran són les inherents al lloc, entre altres: activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'educació social.


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud d'inscripció, el full d'autobaremació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits, segons s'indica en l'apartat quart de la resolució de 28 d'octubre de 2020, de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca la constitució de la borsa d'ocupació específica per a substitucions temporals, en llocs de treball de l'escala A2-16-02, educació social, del cos A2-16, a la província de València.


 • Lloc de presentació

  Si es disposa de signatura electrònica, s'ha de presentar tota la documentació telemàticament, sense necessitat d'acudir a cap registre presencial.

  El personal aspirant que no dispose de signatura electrònica ha de presentar la documentació en el registre d'entrada de la seu de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València, av. de l'Oest, 36, CP 46001, de València o en qualsevol de les oficines públiques que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=75359


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=75359 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar