Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  Chiva
  Plaza Gil Escarti, S/N
  Tel:962520006
  Fax:962520630


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'article 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  2. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents.
  5. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat, per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària ni equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  6. Estar en possessió d'algun dels títols acadèmics exigits.
  7. No estar incursos en causa d'incapacitat de les establides en la normativa vigent de la funció pública.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha de fer en el compte número ES93 0049 4360 28 2110000073 del Banco Santander, directament o per transferència de l'import dels drets d'examen, i no es pot fer gir postal o telegràfic. En aquest resguard s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.
  La devolució dels drets d'examen no serà procedent en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a participar en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'Alcalde President de l'Ajuntament de Chiva, per a la qual cosa cal utilitzar la instància model que es facilitarà a través de les oficines d'informació municipal i la seua pàgina web.
  En la instància, s'ha d'indicar obligatòriament una adreça de correu electrònic a través de la qual s'efectuaran les comunicacions necessàries relacionades amb aquest procés selectiu i, si és el cas, la crida corresponent.

  A la sol·licitud de participació s'ha d'adjuntar:
  a.- El DNI.
  b.- Resguard de l'ingrés bancari.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://chiva.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar