Detall

Cossos de Secundària i altres cossos


 • Descripció

  Cossos de Secundària i altres cossos


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Concurs : Sol·licituds de destinació

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA

  Podran participar voluntàriament en aquesta convocatòria i sol·licitar les places oferides els funcionaris i funcionàries de carrera que depenguen de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i que es troben en alguna de les situacions següents:

  a) En situació de servei actiu o serveis especials, declarada des de centres que depenen de la Generalitat Valenciana, amb destinació definitiva en centres que depenen d'aquesta, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sisena, apartat 6, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i l'article 2.1 del Reial decret 1364/2010, en finalitzar aquest curs escolar hagen transcorregut, com a mínim, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exerceixen amb caràcter definitiu.

  b) En situació d'excedència voluntària, en els diferents tipus, declarada des de centres que depenen de la Generalitat Valenciana. Si es tracta dels supòsits d'excedència voluntària per interés particular que preveu l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, respectivament, només hi podran participar si en finalitzar l'actual curs escolar han transcorregut dos anys des que van passar a aquesta situació.

  Si es tracta dels supòsits d'excedència voluntària per interés particular que preveu l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, respectivament, només hi podran participar si en finalitzar l'actual curs escolar han transcorregut dos anys des que van passar a aquesta situació.

  PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA

  Estan obligats a participar en aquest concurs, de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Reial decret 1364/2010, els funcionaris i funcionàries que depenen de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana i es troben en alguna de les situacions següents:

  a) En situació de suspensió de funcions, declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que en finalitzar el present curs escolar haja conclòs el temps de duració de la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva.

  b) Els funcionaris i funcionàries que estiguen en la situació d'excedència forçosa o de suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que, una vegada complida la sanció, no hagen obtingut un reingrés provisional, i hagen sigut declarats en aquestes situacions des d'un centre que depenga de la Generalitat Valenciana.

  c) Els funcionaris i les funcionàries que hagen sigut adscrits en places en l'exterior i s'hagen reincorporat a un lloc en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana en el curs 2020/2021, o que s'hagen reincorporat en cursos anteriors i no hagen obtingut encara una destinació definitiva.

  d) Els funcionaris i les funcionàries que hagen perdut la destinació definitiva:
  · en compliment de sentència;
  · en compliment de resolució de recurs;
  · per haver-se'ls suprimit o modificat expressament el lloc que exercien amb caràcter definitiu, incloent-hi els funcionaris i les funcionàries als quals s'haja suprimit la primera destinació definitiva abans d'haver transcorregut dos anys des de la presa de possessió d'aquest.

  e) Els funcionaris i funcionàries que, amb pèrdua de la plaça docent que exercien amb caràcter definitiu, hagen passat a prestar serveis en altres llocs de l'Administració pública i mantinguen la situació de servei actiu en el seu cos docent, sempre que hagen cessat i obtingut una destinació docent provisional en centres dependents de la Generalitat Valenciana.

  f) Els funcionaris i les funcionàries amb destinació provisional que durant el curs 2020/2021 estiguen prestant serveis en centres dependents de la Generalitat Valenciana o en comissió de serveis en una altra administració educativa i no hagen obtingut mai una destinació definitiva.

  g) Les persones aspirants seleccionades en els últims procediments selectius convocats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que durant el present curs escolar 2020/2021 estiguen fent la fase de pràctiques.

  EXEMPCIÓ A LA PARTICIPACIÓ

  Queden exceptuats de l'obligatorietat de concursar els professors i les professores que estiguen en alguna de les situacions següents:

  a) Els funcionaris i les funcionàries del cos de mestres que hagen accedit al cos de professors d'Ensenyament Secundari a través del procediment d'accés a cossos docents de subgrup superior i estiguen prestant serveis en la mateixa especialitat amb caràcter definitiu, en primer i segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria, en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

  b) Els funcionaris i funcionàries de carrera del cos de mestres que tinguen una destinació definitiva en els actuals serveis psicopedagògics escolars, hagen accedit al cos de professors d'Ensenyament Secundari pel procediment d'accés a cossos de subgrup superior a la Comunitat Valenciana per l'especialitat d'orientació educativa i opten per a romandre en l'actual lloc de treball, d'acord amb la disposició addicional primera del Decret 131/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià.

  c) Els funcionaris i les funcionàries del cos de professors tècnics de Formació Professional que, per raó del que estableixen la disposició transitòria primera del Reial decret 1701/1991, de 29 de novembre; transitòries segona i cinquena del Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, i la transitòria tercera del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, en el moment de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, tinguen una destinació definitiva en places o llocs corresponents a especialitats del cos de professors d'Ensenyament Secundari, en el cas que, a través dels procediments selectius d'accés convocats per les diferents administracions educatives, accedisquen a aquest cos, podran romandre en la mateixa destinació sempre que l'especialitat d'accés es corresponga amb la de la plaça o el lloc que exerceixen amb caràcter definitiu.


 • Documentació / Informació


  Encara que es concurse per més d'una especialitat o que se sol·liciten places de diferents administracions educatives, les persones participants han de presentar una única sol·licitud per cada cos pel qual participen. La sol·licitud de participació en aquest concurs de trasllats es farà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es). No caldrà presentar la instància en cap registre físic.

  La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'ha d'efectuar a través de la plataforma OVIDOC, https://ovidoc.edu.gva.es, per qualsevol dels mètodes d'identificació vàlids en aquesta.
  L'ús dels mitjans telemàtics per a participar en el procediment comporta el consentiment del sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.

  A l'hora d'omplir la sol·licitud s'han de tindre en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/).

  En la sol·licitud telemàtica de participació, totes les persones participants han d'indicar la seua opció d'aportació de mèrits, excepte els que participen des de la situació de funcionari o funcionària en pràctiques. De la mateixa manera, totes les persones participants han d'aportar telemàticament la documentació acreditativa de mèrits i altres documents, segons el que estableix el punt 10.3 d'aquest procediment.
  Els funcionaris i les funcionàries dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que van participar en el procediment de provisió de llocs convocat en el curs 2019/2020, que no vulguen aportar cap nou mèrit i vulguen fer valdre la baremació que van obtindre en tot el que coincidisca amb el barem d'aquest procediment no hauran de presentar cap document. Tampoc haurà de presentar cap documentació d'acreditació de mèrits les persones que participen des de la situació de funcionari o funcionària en pràctiques.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud de participació en aquest concurs de trasllats es farà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es). No caldrà presentar la instància en cap registre físic.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria1


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar