Detall

Cos de mestres


 • Descripció

  Cos de mestres


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Concurs : (Llista definitiva de participants)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA

  Podran participar voluntàriament sol·licitant les places oferides en aquesta convocatòria els funcionaris i les funcionàries de carrera, dependents de l'àmbit de gestió de la Conselleria, que es troben en alguna de les situacions següents:

  a) En situació de servei actiu o en serveis especials declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, amb destinació definitiva en centres dependents d'aquesta, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sisena, apartat 6, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i l'article 2.1 del Reial decret 1364/2010, en finalitzar l'actual curs escolar hagen transcorregut, com a mínim, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.

  b) En situació d'excedència voluntària, en els seus diferents tipus, declarada des de centres que depenen de la Generalitat Valenciana.

  Si es tracta del supòsit d'excedència voluntària per interés particular prevista en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, només hi podran participar si, en finalitzar el present curs escolar, han transcorregut dos anys des que van passar a aquesta situació.

  c) En situació de suspensió de funcions declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que en finalitzar el present curs escolar haja conclòs el temps de duració de la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva.

  PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA

  Estan obligats a participar en aquest procediment, de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Reial decret 1364/2010, els funcionaris i les funcionàries que depenen de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana que es troben en alguna de les situacions següents:

  a) Els funcionaris i les funcionàries que procedisquen de la situació d'excedència o de suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i hagen reingressat al servei actiu i obtingut, per raó d'aquest reingrés, una destinació amb caràcter provisional en un centre que depenga de la Generalitat Valenciana, abans de la data de publicació d'aquesta convocatòria.

  b) Els funcionaris i les funcionàries que estiguen en la situació d'excedència forçosa o de suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que, una vegada complida la sanció, no hagen obtingut un reingrés provisional, i hagen sigut declarats en aquestes situacions des d'un centre que depenga de la Generalitat Valenciana.

  c) Els funcionaris i les funcionàries que hagen sigut adscrits a places en l'exterior i s'hagen reincorporat a un lloc de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana en el curs 2020/2021, o que s'hagen reincorporat en cursos anteriors però no hagen obtingut cap destinació definitiva.

  d) El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva:
  · en compliment de sentència;
  · en compliment de resolució de recurs,
  · per haver-se-li suprimit o modificat expressament el lloc que exercia amb caràcter definitiu, incloent-hi els funcionaris i les funcionàries als quals s'haja suprimit la primera destinació definitiva abans d'haver transcorregut dos anys des de la presa de possessió d'aquest.

  e) Els funcionaris i les funcionàries que, amb pèrdua de la plaça docent que exercien amb caràcter definitiu, hagen passat a prestar serveis en altres llocs de l'Administració i mantinguen la situació de servei actiu en el seu cos docent, sempre que hagen cessat i obtingut una destinació docent provisional en centres dependents de la Generalitat Valenciana.

  f) Els funcionaris i les funcionàries amb destinació provisional que durant el curs 2020/2021 estiguen prestant serveis en centres dependents de la Generalitat Valenciana o en comissió de serveis en una altra administració educativa i mai hagen obtingut una destinació definitiva.


 • Documentació / Informació


  Encara que es concurse per més d'una especialitat o se sol·liciten places de diferents administracions educatives, les persones participants han de presentar una única sol·licitud per cos. La sol·licitud de participació en aquest procediment de provisió es farà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esporthttp://www.ceice.gva.es. No serà necessària la presentació de la instància en cap registre físic.

  La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'ha d'efectuar a través de la plataforma OVIDOC, https://ovidoc.edu.gva.es, per qualsevol dels mètodes d'identificació vàlids en aquesta.
  L'ús dels mitjans telemàtics per a participar en el procediment comporta el consentiment del sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.

  A l'hora d'omplir la sol·licitud, s'han de tindre en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es.

  Totes les persones participants han de presentar telemàticament la instància d'aportació de mèrits. De la mateixa manera, totes les persones participants han d'aportar telemàticament la documentació acreditativa de mèrits i altres documents, segons el que estableix el punt 9.3 d'aquest procediment.

  Els funcionaris i les funcionàries dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que van participar en el concurs de trasllats convocat el curs 2019/2020, i no vulguen aportar cap nou mèrit i facen valdre la baremació que van obtindre en allò que coincidisca amb el barem d'aquest procediment, no hauran de presentar cap document.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud de participació en aquest procediment de provisió es farà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esporthttp://www.ceice.gva.es. No serà necessària la presentació de la instància en cap registre físic.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar