Detall

Data manager


 • Descripció

  Data manager


 • Organisme

  Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)
  Carretera de Valldemossa, 79
  Hospital Universitari Son Espases. Edifici S.
  07120 Palma de Mallorca
  Illes Balears. Espanya.
  Tel:34 871 20 52 34


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Modificació bases (nova obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  - Tindre el certificat del nivell B2 de català.
  - Tindre el certificat de bones pràctiques en temes mèdics d'investigació.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La convocatòria és per a la contractació d'una o un gestor de dades per a l'elaboració del projecte "Inhibició d'EGFR/ERBB2 amb neratinib en tumors de mama avançats/metastàtics, positius per al receptor d'hormones (RH+), negatius per a HER2 i enriquits per a HER2".

  Contracte per obra i servei a temps parcial (a raó de 30 hores setmanals) d'una duració de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga.
  Ubicació del centre de treball: Hospital Universitari Son Llàtzer.


 • Documentació / Informació

  Formulari d'inscripció en l'annex II de la convocatòria.

  Les persones aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa dels requisits i la documentació acreditativa dels mèrits que al·leguen en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'haja acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins del termini de presentació de sol·licituds.

  Els requisits i mèrits que al·leguen les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia compulsada de la següent documentació:
  a. Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat en què s'han presentat els serveis, amb especificació del temps d'experiència en els àmbits valorables en aquesta convocatòria. Si no és possible, s'ha de presentar el contracte juntament amb la vida laboral.
  b. Titulació acadèmica: còpia de totes dues cares del títol.
  c. Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de duració de l'acció formativa o els crèdits aconseguits.
  d. Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per un òrgan competent (escola oficial d'idiomes, conselleria, UIB, British Council o University of Cambridge).
  e. Projectes: certificat de l'entitat en què s'ha dut a terme el projecte, en el qual se n'esmente el nom i el paper desenvolupat (signat per la persona competent).
  f. Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seua autoria.
  Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya les bases).
  La documentació acreditativa de tots els mèrits s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas de presentar inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar en l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.


 • Lloc de presentació

  Es poden presentar en el registre físic o a través del correu electrònic del Departament de Recursos Humans (idisba.rrhh@ssib.es), o bé de qualsevol altra manera de les que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Si la persona sol·licitant presenta la sol·licitud en un registre diferent del de l'IdISBa, ha d'enviar a l'IdISBa, per correu electrònic (idisba.rrhh@ssib.es), la sol·licitud amb el segell d'entrada dins de les 24 hores següents a la presentació en el registre de la sol·licitud. De la mateixa manera, si s'envia per correu certificat, s'ha d'enviar també per correu electrònic el full de sol·licitud, datat i segellat per l'oficina de correus en la qual conste que s'ha enviat en el termini hàbil per a la presentació.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.idisba.es/cat/Recursos-Humans/Ofertes-de-treball/ID/1334/Convocatoria-per-a-la-contractacio-dun-o-una-data-manager-per-a-un-projecte-en-tumors-de-mama-avancatsmetastasics


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar