Detall

TÈCNIC MITJÀ D'ADMINISTRACIÓ GENERAL


 • Descripció

  TÈCNIC MITJÀ D'ADMINISTRACIÓ GENERAL


 • Organisme

  Novelda
  Plaza España, 1
  Tel:965602690
  Fax:965605900


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) En relació amb la condició de nacionalitat:
  a.1.) Tindre la nacionalitat espanyola o ser membre de la UE, de conformitat amb el que estableix l'article 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  a.2) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  a.3) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver-hi sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de diplomatura, grau universitari o equivalent, o tindre complides les condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent. En el mateix sentit, s'han d'acreditar les homologacions corresponents de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, segons determina l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, en la redacció que en fa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés bancari de la taxa per drets d'examen s'ha de fer en el compte número IBAN: ES31 2038 9625 2864 0000 0281 (entitat: BANKIA), efectuat directament o per transferència, i no es pot fer per gir postal o telegràfic.
  En aquest resguard s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.


 • Documentació / Informació


  Els interessats a prendre part en aquestes proves de selecció ho han de sol·licitar mitjançant una instància dirigida al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament. Es facilitarà un model d'instància que estarà en la pàgina web municipalhttp://novelda.es/

  En la sol·licitud, els interessats han de fer constar els mèrits que reuneixen, dels que puntuen en el concurs, per a la qual cosa cal adjuntar les certificacions o els justificants acreditatius d'aquests, perquè, si no s'acrediten degudament, no es tindrà en compte en la seua valoració. Només es valoraran els mèrits i serveis que s'indiquen en la sol·licitud que es justifiquen amb els documents originals o les fotocòpies degudament compulsades, i referits a la data en què expire el termini de presentació d'aquelles.
  La instància s'ha d'acompanyar del resguard original de l'ingrés bancari de la taxa per drets d'examen.

  Els aspirants amb discapacitats que, si és el cas, necessiten adaptacions, ho han de fer constar en la sol·licitud amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de Novelda o en els termes que preveu la vigent Llei 39/2015, de procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://novelda.es/empleo/bases-para-la-creacion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-tecnico-a-medio-de-administracion-general-para-el-ayuntamiento


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar