Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Albuixech
  Plaça l'Ajuntament, 1
  Tel:961400151
  Fax:961401284


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir, si és procedent, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d) No haver sigut separada o separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja
  sigut separat o inhabilitat. Si es tracta persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol exigit.


 • Taxa ordinària

  70,00 €


  Descripció de la taxa

  En el pagament de drets d'examen s'haurà d'indicar en el concepte: "Convocatòria auxiliar administratiu" i s'ha d'efectuar en el compte següent: IBAN ES22 3058 2139 4827 3200 0025 (vegeu l'Ordenança reguladora de les taxes per prestació de serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal, publicada en el BOP núm. 197, de data 13/10/2017).


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és la cobertura en propietat d'una plaça d'auxiliar administratiu per concurs oposició que
  s'inclou en l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2019.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han d'adreçar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Albuixech. S'haurà d'utilitzar la instància model que es farà pública en la seu electrònica i en la pàgina web municipal.
  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia compulsada del NIF o, si és el cas, passaport.
  - Fotocòpia compulsada del títol necessari per a poder concórrer al procés electiu.
  - Declaració responsable que es compleixen tots els requisits i les condicions per a concórrer al procés i poder exercir les funcions corresponents en la plaça convocada.
  - Justificant de pagament de dret d'examen.

  La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen dins del termini o la falta de justificació del dret d'exempció, si escau, determinarà la inadmissió definitiva de la persona aspirant al procés selectiu sense possibilitat que siga esmenat.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.albuixech.es/vl/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar