Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  Torrent
  Ramón y Cajal, 1
  Tel:961111111
  Fax:961111810


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials, intendent mercantil o actuari, o les titulacions equivalents que corresponguen. Si és el cas, el personal aspirant ha d'aportar l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració educativa competent.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació, si és el cas.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o reunir les condicions d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats que estableix l'art. 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos terminis, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol específic requerit en la convocatòria, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  62,07 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització d'autoliquidació a través de model oficial que es troba disponible en la pàgina web de l'Ajuntament (www.torrent.es) i de manera presencial en les entitats col·laboradores, en la recaptació municipal o de manera telemàtica, per a la qual cosa cal seguir les instruccions que s'indiquen en aquest tràmit en l'esmentada pàgina web.
  La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Torrent i s'han de presentar per mitjans telemàtics, a través del tràmit "*RH-001, Sol·licitud d'admissió a la realització de proves selectives", al qual es pot accedir a través de la web de l'Ajuntament (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta ciutadana, Catàleg de tràmits, Recursos Humans, per a la qual cosa és necessari com a requisit previ per a la inscripció tindre un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats. La presentació per aquesta via permetrà, seguint les instruccions que s'indiquen en pantalla, el següent:
  - La inscripció en línia.
  - Annexar documents a la vostra sol·licitud.
  - El pagament electrònic de taxes
  - El registre electrònic de la sol·licitud.
  En la sol·licitud s'ha d'assenyalar el torn pel qual s'opta i, si és el cas, la sol·licitud de realització dels exercicis escrits en qualsevol dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Qui no ho manifeste així, s'entendrà que accepta la seua realització en qualsevol d'aquests.

  Els aspirants que no puguen disposar d'aquest model d'instància hauran de presentar la sol·licitud, en què s'ha de fer constar que reuneixen tots i cada un dels requisits que estableixen les bases de la convocatòria.
  En la instància s'ha d'assenyalar, si és el cas, la sol·licitud de realització dels exercicis escrits en qualsevol dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Qui no ho manifeste així, s'entendrà que accepta la seua realització en qualsevol d'aquests.

  DIVERSITAT FUNCIONAL
  Les persones que, a conseqüència de la seua diversitat funcional, necessiten adaptacions i/o ajustos raonables de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives han de formular la petició corresponent en la sol·licitud d'admissió a les proves selectives, dins del termini establit a aquest efecte, amb esment concret a l'adaptació o les adaptacions necessàries. Igualment, han d'aportar un dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de diversitat funcional, que acredite de manera fefaent la deficiència o deficiències permanents que hagen donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, a l'efecte que el tribunal qualificador puga valorar la procedència o no de la concessió de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  La presentació s'ha de fer per mitjans telemàtics, a través del tràmit "*RH-001 Sol·licitud d'admissió a la realització de proves selectives", al qual es pot accedir a través de la web de l'Ajuntament (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta Ciutadana, Catàleg de tràmits, Recursos Humans, per a la qual cosa és necessari com a requisit previ per a la inscripció tindre un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/rrhh


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar