Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'investigadors científics de l'Administració de la Generalitat, escala científic titular, A1-28-01, sector administració especial, convocatòria 166/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs
Codi SIA: 3022692
|
Codi GVA: 75522
Descarregar informació
Termini obert

Des de 28-06-2024

hasta 29-07-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
B
Titulació
Títol de tècnic/a superior de formació professional o equivalents
Titulació específica
Títol de doctorat en Ciències Experimentals, Enginyeria o en Veterinària, o equivalent.
Places
Núm. de places totals 7

Descripció de places

Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018. Especialitat 1: investigació en obtenció, millora i conservació de material vegetal. Nombre de llocs: 2 torn lliure. Especialitat 2: investigació en protecció de cultius. Nombre de llocs: 1 torn lliure. Especialitat 3:...
Saber més
Requisits
1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 30

Excempció / Reducció de tases:

1. Bonificaciones: a) La presentación de la solicitud de participación en las pruebas por medios telemáticos, tendrá una bonificación del diez por ciento de la cuota íntegra, que se aplicará de forma automática al realizar el pago, la presentación y registro electrónico de la solicitud. b) Las...
Saber més

Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Fase

Adjudicació i nomenament

Termini
Des de 28-06-2024 a 29-07-2024
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment... Saber més
Informació complementària
S'adjudiquen amb caràcter definitiu els llocs de treball que s'especifiquen en l'annex de la present resolució, a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'investigadors científics de l'Administració de la Generalitat, escala científic titular, A1-28-01,...
Saber més
Recursos
  • Recurs contenciós administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data publicació: 27-06-2024

Termini obert

Nomenament

Data publicació: 27-06-2024

Termini obert

Acte elecció de destinació

Data publicació: 11-04-2024

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data publicació: 07-02-2024

Temini tancat

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició)

Data publicació: 22-11-2023

Nota informativa

Data publicació: 06-11-2023

Nota informativa

Data publicació: 23-10-2023

Nota informativa

Data publicació: 05-10-2023

Nota informativa

Data publicació: 02-10-2023

Llista definitiva de la fase de concurs

Data publicació: 24-07-2023

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data publicació: 07-06-2023

Temini tancat

Acord del tribunal pel qual es convoca a la lectura del 1r exercici

Data publicació: 20-02-2023

Acord del tribunal pel qual es convoca a la lectura del 1r exercici

Data publicació: 03-02-2023

Informació d'interés

Data publicació: 23-05-2022

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data publicació: 23-03-2022

Correcció d'errors. Bases

Data publicació: 04-03-2022

Nomenament de tribunal

Data publicació: 29-06-2021

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 21-01-2021

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data publicació: 11-11-2020

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs