Detalle Empleo Publico

Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'investigadors científics de l'Administració de la Generalitat, escala investigador, A1-28-02, sector administració especial, convocatòria 168/18, torn lliure general.

Codi SIA: 3022694
Codi GUC: 75526
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Lloc i hora de presa de possessió
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Tècnic/a superior
Titulació específica: Títol de doctorat en Ciències Experimentals, Enginyeria o en Veterinària, o equivalent.
Grup: Nou nivell B
Nº Places totals: 5

Places

Descripció de places:

Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018. Especialitat 1: investigació en obtenció, millora i conservació de material vegetal. Nombre de llocs: 1. Especialitat 2: investigació en protecció de cultius. Nombre de llocs: 2. Especialitat 3: Investigació en sostenibilitat dels sistemes productius agraris. Nombre de llocs: 1. Especialitat 4: investigació en producció ramadera. Nombre de llocs: 1.

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua. Els nacionals del Regne Unit podran participar en aquest procés selectiu sempre que la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea. 2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. 3. Estar en possessió del títol de doctorat en Ciències Experimentals, Enginyeria o en Veterinària, o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i acreditar una experiència postdoctoral en l'especialitat o les especialitats científiques i tecnològiques a les quals s'opte d'almenys cinc anys per als llocs del cos superior tècnic d'investigadors científics, escala investigador, A1-28-02. 4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública. Les condicions per a l'admissió a les proves s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió. L'Administració podrà requerir els aspirants, en qualsevol moment, perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a participar-hi, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no s'acrediten o els documents no s'aporten, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d'aquesta convocatòria.

Etapa actual:

Lloc i hora de presa de possessió

Publicació

  • Medi: Web
  • Data de publicació: 08-06-2023

Llistat d'etapes

Etapa actual: Lloc i hora de presa de possessió

Data de publicació: 08-06-2023

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 07-06-2023

Nomenament

Data de publicació: 07-06-2023

Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Data de publicació: 03-05-2023

Acte elecció de destinació

Data de publicació: 20-04-2023

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 27-01-2023

Puntuació final (fases d'oposició i concurs). Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs

Data de publicació: 06-09-2022

Correcció d'errors (puntuació fase de concurs)

Data de publicació: 15-07-2022

Informació d'interés

Data de publicació: 11-07-2022

Puntuacions definitives

Data de publicació: 11-07-2022

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 07-06-2022

Informació d'interés

Data de publicació: 27-05-2022

Informació d'interés

Data de publicació: 20-05-2022

Acord del tribunal pel qual es convoca a l'exposició oral de la fase de concurs

Data de publicació: 09-05-2022

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 23-03-2022

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 04-03-2022

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 29-06-2021

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 21-01-2021

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 11-11-2020

Tornar al llistat d'etapes

Lloc i hora de presa de possessió

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.