Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Alfafar
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:963182126
  Fax:963186035


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o, d'acord amb el que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
  b) Tindre més de 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  c) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l al final del termini de presentació de sol·licituds.
  d) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.

  - En el supòsit d'accedir pel torn de persones amb diversitat funcional, amb diversitat funcional, aquesta s'ha d'acreditar mitjançant un certificat.


 • Taxa ordinària

  43,83 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació expedida pel Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la seu electrònica (Catàleg de tràmits - Pagaments i autoliquidacions), en què s'indique clarament la plaça objecte de la convocatòria.

  La taxa per concurrència a proves selectives només es tornarà amb la petició prèvia de la persona interessada, en el cas que siga exclosa del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Exempció / Reducció taxes

  Gaudiran d'exempció els subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, un certificat de LABORA en el qual ha de constar la situació de la persona desocupada i del SEPE de no ser perceptora de cap mena de subsidi.


 • Places

  Nombre de places

  7

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la provisió en propietat de set places d'auxiliar administratiu, de les quals, les places amb número 16-F, 79-F, 101-F i 120-F estan compreses en l'oferta d'ocupació pública de 2017, i les places 131-F, 133-F i 134-F estan compreses en l'oferta d'ocupació pública de 2018. Totes aquestes són vacants en la plantilla de l'Ajuntament, de les quals dues es proveiran per promoció interna i cinc per torn lliure.

  Una plaça del torn lliure es reservarà per a persones amb diversitat funcional.
  Es podrà augmentar el nombre de places, amb les vacants que es produïsquen durant la tramitació del procés selectiu, sempre que s'incloguen en les corresponents ofertes d'ocupació pública.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar formar part en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Alfafar, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Justificant d'haver ingressat la taxa per drets d'examen.
  b) Fotocòpia acarada del DNI (no és necessari en el tràmit telemàtic en seu electrònica).
  c) Així mateix, els/les aspirants han de declarar de manera expressa i formal en la sol·licitud que reuneixen tots i cada un dels requisits establits en la base segona (requisits dels candidats).
  No serà necessària l'aportació dels requisits enunciats la documentació dels quals conste ja acreditada i, si és el cas, vigent, en els expedients administratius d'aquesta administració.


 • Lloc de presentació

  En el Servei d'Atenció al Ciutadà o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  També estarà disponible el tràmit de presentació d'instàncies per a participar en la convocatòria, de manera telemàtica, en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alfafar. (alfafar.sedeelectronica.es)


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alfafar.es/tablon-ciudadano/?lang=ca


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar