Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Alfafar
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:963182126
  Fax:963186035


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Títol de batxiller superior, Formació Professional de segon grau o equivalent.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o, d'acord amb el que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
  b) Tindre més de 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  c) Estar en possessió del títol de batxiller superior, Formació Professional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l al final del termini de presentació de sol·licituds.
  d) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés objecte de la present convocatòria. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió com a funcionari/ària de carrera.


 • Taxa ordinària

  49,55 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de fer mitjançant un ingrés, prèvia autoliquidació expedida pel Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), o mitjançant la seu electrònica (Catàleg de tràmits - Pagaments i autoliquidacions), en què cal indicar clarament la plaça objecte de la convocatòria.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  Gaudiran d'exempció els subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, un certificat de LABORA en el qual ha de constar la situació de la persona desocupada i el certificat del SEPE de no ser perceptora de cap mena de subsidi.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  - La plaça número 10-F està compresa en l'oferta d'ocupació pública de 2017 i serà proveïda per promoció interna.
  - La plaça número 55-F està compresa en l'oferta d'ocupació pública de 2019 i serà proveïda per torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar formar part en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Alfafar, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  La taxa per concurrència a proves selectives únicament es tornarà amb la petició prèvia de la persona interessada, en el cas que siga exclosa del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.
  En cap cas, la presentació i el pagament de la taxa dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, de la sol·licitud.

  b) Fotocòpia del DNI (no és necessari en el tràmit telemàtic en seu electrònica) i de la titulació acadèmica necessària per a participar en el procés selectiu.

  c) Així mateix, els/les aspirants han de declarar de manera expressa i formal en la sol·licitud que reuneixen tots i cada un dels requisits establits en la base segona (requisits dels candidats).
  No serà necessària l'aportació dels requisits enunciats la documentació dels quals conste ja acreditada i, si és el cas, vigent, en els expedients administratius d'aquesta administració.

  Posteriorment, i a requeriment de l'òrgan de selecció, abans de la fase de concurs s'ha d'aportar la documentació acreditativa dels mèrits degudament acarada perquè es puga baremar, que s'ha de presentar en sobre tancat. No es valorarà la documentació que no complisca aquest requisit.
  La valoració dels mèrits del concurs es referirà a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés de selecció. En aquest sentit, s'hi podran efectuar les comprovacions oportunes en qualsevol moment.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Servei d'Atenció al Ciutadà o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  També estarà disponible el tràmit de presentació d'instàncies per a participar en aquesta convocatòria, de manera telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alfafar. (alfafar.sedeelectronica.es)


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alfafar.es/tablon-ciudadano/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar