Detall

Assessor/a jurídic/a de serveis socials


 • Descripció

  Assessor/a jurídic/a de serveis socials


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels d'estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació dels treballadors.
  - Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral que haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  18,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import s'ha de pagar en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ha de presentar omplit el document de "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. Autoliquidació", conforme al model oficial, que s'ha d'imprimir des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es).
  Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu, que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.
  Amb el document "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", ja omplit i imprés, s'efectuarà el pagament dels drets d'examen.

  Juntament amb el document "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", les persones aspirants han de presentar l'annex I.

  - Full d'autobaremació omplit, juntament amb còpia dels mèrits. En cas de falsedat o manipulació d'algun document, es perd el dret a participar en aquesta convocatòria, amb independència de la responsabilitat que hi pertoque.

  A l'efecte de millorar l'agilitat de la localització de les persones aspirants en la sol·licitud, s'hauran de consignar dos mitjans pels quals la persona sol·licite ser localitzada: telèfon mòbil o fix i correu electrònic; queden obligades a indicar-ne qualsevol variació.

  Per a ser admeses i prendre part en les proves selectives, les persones sol·licitants han de manifestar en les seues instàncies que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

  Les persones participants amb diversitat funcional, a més de complir els requisits anteriors, han d'acreditar mitjançant la presentació de la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o l'òrgan competent d'altres administracions públiques el seu grau de diversitat funcional, així mateix s'ha d'acompanyar el certificat de capacitats per a l'acompliment del lloc de treball oferit o, si escau, l'acreditació d'haver-lo sol·licitat.
  Les persones interessades han de reunir els requisits exigits i els mèrits al·legats en la data en què expire el termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.


 • Lloc de presentació

  Una vegada formalitzada la instància i efectuat el pagament, tota la documentació s'ha de presentar sol·licitant cita prèvia en el registre habilitat al Palau de la Festa (carrer del riu Sella, 1), o en els registres de les juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Oest (pl. Lagunas de Ruidera - Mas Blau) o Districte Marítim (passeig Buenavista, 28), o a través de la seu electrònica o en la forma que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?id=cas&cod1=9&cod2=93


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar