Detall

Conserge CEIP D. José Alba


 • Descripció

  Conserge CEIP D. José Alba


 • Organisme

  La Vilavella
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:964677448
  Fax:964677635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Titulació

  Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o a l'escala de funcionari ni per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver-hi sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de certificat escolar o titulació equivalent, o estar en condicions d'obtindre-ho a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies
  f) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions (ha de tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques del lloc de treball).
  2. Els requisits establits en aquesta base s'han de tindre en el moment del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant el procés selectiu fins al moment de la formalització del contracte laboral.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han de satisfer els drets d'examen en el compte número núm. ES10 2038 6496 57 6000005856 (Bankia), efectuat directament o per transferència de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora d'aquesta taxa, sense que es puga fer per gir postal o telegràfic. En aquest resguard s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés. L'ingrés s'ha de fer en qualsevol entitat bancària autoritzada, abans que finalitze el termini de presentació d'instàncies. El pagament posterior suposarà causa d'exclusió.

  Els drets d'examen esmentats només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi. La devolució dels drets d'examen no serà procedent en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.


 • Documentació / Informació

  1. Les sol·licituds s'han d'omplir en el model que figura com a annex I.
  Totes les sol·licituds han d'estar acompanyades obligatòriament de la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada del document d'identitat o passaport en vigor.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació requerida.
  c) La documentació acreditativa dels mèrits que l'aspirant propose que li valoren en la fase de concurs. La presentació es farà de la manera següent:
  - S'acreditaran mitjançant la presentació d'originals o fotocòpia compulsada. Aquesta compulsa podrà fer-se, si així es vol, en l'Ajuntament de la Vilavella, per a la qual cosa s'han de presentar els documents acreditatius originals.
  - Els documents acreditatius dels mèrits han d'estar ordenats i numerats, precedits per un índex igualment signat pel presentador de la sol·licitud. I tot això unit a la instància, cosit, grapat o enquadernat.
  d) Document acreditatiu de l'ingrés bancari.

  2. Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà la resolució, en el termini màxim d'un mes, en què declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, la qual s'adoptarà en atenció al que han declarat els aspirants. Aquesta resolució, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en la seu electrònica d'aquest Ajuntament i en el tauler d'anuncis, per a més difusió, es concedirà un termini de deu dies hàbils per a l'esmena.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el registre general d'aquest Ajuntament, així com en els llocs que preveu l'art 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lavilavella.com/es/personal/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar