Detall

Administratius


 • Descripció

  Administratius


 • Organisme

  Sedaví
  Plaza Jaime I, 5
  Tel:963185040
  Fax:963963879


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Modificació bases (nova obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'RDL 5/2015.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas de personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Batxillerat, cicle formatiu o Formació Professional de grau mitjà o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En el cas que es presente una titulació equivalent, l'aspirant haurà d'acreditar l'equivalència aportant el certificat corresponent de l'administració competent en matèria d'educació. En el cas d'estrangers, els seus títols han d'estar degudament homologats a Espanya.
  f) No estar incurs/a en cap dels casos d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació. Aquesta es podrà efectuar pels mitjans següents:
  - Presencialment, amb l'autoliquidació impresa, en qualsevol entitat bancària col·laboradora de les que s'indiquen en el model d'autoliquidació.
  - Mitjançant el pagament electrònic a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sedaví - "Serveis destacats": Pagament de tributs municipals


 • Exempció / Reducció taxes

  1) Es troben exempts de pagament els subjectes passius que figuren com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF d'ocupació de la Generalitat Valenciana, o l'organisme equivalent, amb una antiguitat mínima de sis mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el BOP, i que no siguen perceptors de cap tipus de prestació o subsidi.
  Per a l'aplicació d'aquesta exempció, el subjecte passiu ha d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud de participació en la convocatòria, la seua condició de demandant d'ocupació mitjançant la presentació del document que acredite la seua inscripció, en el qual s'especifique la situació de la demanda i la data de la pròxima renovació, així com un certificat de l'òrgan competent en el qual conste que no és perceptor de cap prestació o subsidi.
  2) Quan el subjecte passiu siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, s'aplicarà una reducció del 50 % sobre la taxa fixada. La persona aspirant ha d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud de participació en la convocatòria, el seu grau de discapacitat mitjançant la presentació d'un certificat oficial vigent en la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el BOP.
  3) Si el subjecte passiu és membre d'una família nombrosa, s'aplicarà una reducció del 20 % sobre la taxa fixada. La persona aspirant haurà d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud de participació en la convocatòria, la condició de membre de família nombrosa mitjançant la presentació del títol en vigor expedit per l'òrgan competent.


 • Documentació / Informació

  Si la presentació la feu per seu electrònica, presenteu una instància genèrica i adjunteu la sol·licitud d'inscripció en borsa de treball, així com la resta de documentació que es detalla a continuació.
  Si la presentació la feu presencialment en l'ajuntament, presenteu només la sol·licitud d'inscripció en borsa de treball, juntament amb la resta de documentació que es detalla a continuació:

  - DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant.

  - Resguard justificatiu d'haver abonat la taxa. Si és el cas, documentació justificativa d'exempció o reducció d'aquesta.

  - En cas que tinga la condició de discapacitat/ada, ha d'aportar el certificat indicat en la base quarta.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General d'Entrada de Documents de l'Ajuntament de Sedaví, per a la qual cosa es pot utilitzar el model d'instància que figura en la seu electrònica de l'Ajuntament de Sedaví.
  - Tramitació electrònica: - A través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sedaví - "Serveis destacats" en "Portada": Inscripció borsa de treball administratiu/iva. (Cal estar en possessió de certificat digital d'usuari expedit per l'ACCV o DNI electrònic)
  - O per mitjà del procediment que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.sedavi.es/es/recursos_humans


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar