Detall

Agent de la Policia Local (consolidació d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agent de la Policia Local (consolidació d'ocupació temporal)


 • Organisme

  L'Alcora
  San Francisco, 5
  Tel:964360002
  Fax:964386455


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  Estar en possessió de la titulació acadèmica de batxiller o tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'equivalència de titulacions l'ha d'aportar la persona que participe en aquesta convocatòria per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació del títol. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, que regula el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) No patir cap malaltia o tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquestes bases.
  i) Tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de l'import de la taxa s'haurà de fer mitjançant autoliquidació. Per a obtindre el document de pagament caldrà
  posar-se en contacte amb el Departament de Tresoreria o bé enviar un correu electrònic a tributos@alcora.org amb les dades personals del sol·licitant (nom complet, DNI i domicili).


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de l'Alcora, mitjançant el model de sol·licitud normalitzat.

  Per a ser admeses i, si és el cas, prendre part en les proves selectives corresponents, en les sol·licituds han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i s'hauran d'acreditar posteriorment, en el cas que siguen seleccionades.

  La sol·licitud ha d'estar signada per la persona aspirant. La falta de signatura comportarà l'exclusió. Caldrà adjuntar-hi el DNI i el títol exigit.

  CURS SELECTIU
  La selecció de les persones aspirants es farà a través del sistema de concurs oposició seguit del curs selectiu.
  Després de la presentació de la documentació exigida, les persones aspirants proposades pel tribunal s'incorporaran a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) per a fer el primer curs de capacitació teoricopràctic que se celebre, amb una duració de 700 hores lectives de caràcter selectiu.

  Les persones aspirants que no superen el curs de selecció i formació podran incorporar-se al curs immediatament posterior. Si no superen aquest segon curs, els caducarà definitivament el dret a participar en el procés de selecció instat i no adquiriran la condició de personal funcionari de carrera.

  Qui no puga fer el curs selectiu per qualsevol causa de força major, degudament justificada i apreciada per l'Administració, l'efectuaran, si no persisteixen aquestes circumstàncies, en la convocatòria immediata posterior.

  Aquelles persones aspirants que hagen fet el curs selectiu per a l'accés a la mateixa escala de la Policia Local en els municipis de la Comunitat Valenciana amb anterioritat quedaran exemptes de fer-lo, mitjançant resolució de la persona titular de l'òrgan amb competències en matèria de policies locals, a proposta de l'IVASPE, si no han transcorregut més de quatre anys des de la data de superació d'aquest.

  Després d'haver fet el curs selectiu caldrà fer una fase de pràctiques, que es farà en el municipi, amb una duració de 2 mesos, de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria tercera del Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de l'Alcora.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lalcora.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar