Detall

Escala mitjana de laboratoris (Servei Central d'Instrumentació Científica - SCIC)


 • Descripció

  Escala mitjana de laboratoris (Servei Central d'Instrumentació Científica - SCIC)


 • Organisme


  Universitat Jaume I Castelló (UJI)
  Edifici Rectorat i Serveis Centrals
  Campus del Riu Sec
  12071 Castelló de la Plana
  Tel.: 96 472 80 00
  Fax: 96 472 90 16
  Webhttp://www.uji.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Acreditar coneixements de valencià de nivell C1, d'acord amb la taula d'equivalències de la Universitat Jaume I. Aquesta es pot consultar en l'enllaç següent: https://bit.ly/2IiWz49


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat:
  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - També podran participar en igualtat de condicions:
  a) Les persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  b) El o la cònjuge de les persones amb nacionalitat espanyola i de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, hi podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.
  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.
  Les persones no residents a Espanya incloses en l'apartat b, així com les incloses en l'apartat c, han d'acompanyar la seua sol·licitud del document que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  2. Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques de la plaça convocada.
  3. Edat: tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. Titulació: les persones interessades han d'estar en possessió del títol de diplomat o diplomada universitari, enginyer tècnic o enginyera tècnica, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica o grau o superior, o estar en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, segons el que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i d'acord amb el que estableix el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.
  Així mateix, a aquest efecte, es considerarà equivalent al títol de diplomat o diplomada universitari el fet d'haver superat tres cursos complets de llicenciatura, d'acord amb el que recull la disposició addicional primera del Reial decret 1272/2003, de 10 d'octubre.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si és el cas, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable a les persones que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  5. Habilitació: la persona interessada no podrà haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales de personal funcionari, ni tindre la condició de personal funcionari de carrera en la mateixa escala a la qual es presenta.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Les condicions per a l'admissió a les proves s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

  L'Administració podrà requerir a les persones interessades que acrediten la veracitat dels requisits exigits per a participar-hi, així com de tots els documents que puguen aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no s'acrediten en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació del requeriment, podran quedar excloses del procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  - Si no es té dret a la bonificació, el pagament de la taxa s'ha de fer mitjançant una targeta de crèdit o dèbit, a través de l'enllaç següent: https://e-ujier.uji.es/pls/www/pagaments.ini?p_id=14&p_importe=25,00&p_referencia=19015

  - En el cas que sí que es tinga dret a la bonificació, el pagament de la taxa s'ha de fer mitjançant targeta de crèdit o dèbit, a través de l'enllaç següent: https://e-ujier.uji.es/pls/www/pagaments.ini?p_id=14&p_importe=12,50&p_referencia=19015


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS
  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  a) Les persones que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.
  b) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  c) Les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 %.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social acreditada per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

  BONIFICACIONS
  Els membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general obtindran una bonificació del 50 % de la quota íntegra, és a dir, l'import serà de 12,50 euros.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de presentar per via electrònica. Per a presentar la sol·licitud per via electrònica, cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE. Quan s'utilitze l'opció de registrar compte amb usuari, s'haurà d'adjuntar la còpia del DNI. La sol·licitud s'ha de formalitzar en línia a través del Registre electrònic de la Universitat Jaume I: https://www.uji.es/seu/info-adm/tao

  Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar amb el certificat acreditatiu de la bonificació o exempció del pagament de la taxa.
  L'abonament dels drets d'examen o, si és el cas, la justificació de la concurrència d'alguna de les causes d'exempció total o parcial d'aquest, s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari es procedirà a l'exclusió de la persona sol·licitant. En cap cas el pagament de la taxa dels drets d'examen o la justificació de la concurrència d'alguna de les causes d'exempció total o parcial d'aquest suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, de la sol·licitud de participació en el procés selectiu.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  El tribunal de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades han de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació i marcar el tipus de diversitat funcional.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar per via electrònica, a través del registre electrònic de la Universitat Jaume I: https://www.uji.es/seu/info-adm/tao.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/?pCategoria=2&pAccion=Cerca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar