Detall

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un titulat/a superior -màster- (convocatòria 82/2020)


 • Descripció

  Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un titulat/a superior -màster- (convocatòria 82/2020)


 • Organisme

  FUNDACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FUNDACIÓ INCLIVA.
  AV. MENÉNDEZ Y PELAYO, S/N
  Tel:961973517
  Fax:961973540


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits generals

  Tindre nacionalitat espanyola, tindre la nacionalitat d'un país membre o acreditar almenys un permís de treball.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les candidatures s'hauran d'enviar a l'adreça de correu electrònic empleo@incliva.es.
  · Formulari de sol·licitud d'ocupació.
  · Carta de presentació.
  · Currículum.
  Manifestació escrita i signada dels requisits de la convocatòria que compleix la candidatura.
  · Fotocòpia del DNI, NIE o permís de treball.
  · Altra informació rellevant (referències, títols, etc.).

  PROTECCIÓ DE DADES
  Les dades de caràcter personal, dels participants en aquesta convocatòria, es tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Podeu obtindre més informació sobre aquest tractament en www.incliva.es/proteccion-datos-personales


 • Lloc de presentació

  Les candidatures s'han d'enviar a l'adreça de correu electrònic empleo@incliva.es.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://incliva.es/empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar