Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Altea
  Plaza José María Planelles, 1
  Tel:965841300
  Fax:965840824


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o pertinença a qualsevol dels estats integrants de la Unió Europea.
  - Tindre complits setze anys d'edat.
  - Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques del lloc de treball.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  - No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola han d'acreditar, igualment, que no estan sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  - Estar en possessió del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada documentalment pels aspirants.
  - No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, agressió o abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual, corrupció de menors, tràfic d'éssers humans d'acord amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, i la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que introdueix com a requisit per a l'accés i exercici de determinades professions, oficis i activitats que impliquen contacte amb menors, l'acreditació d'aquesta circumstància (disposició transitòria quarta), mitjançant certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  És objecte d'aquestes bases específiques regular la convocatòria per a la provisió de tres places en propietat d'auxiliar administratiu i la constitució d'una borsa de treball temporal, d'acord amb l'oferta pública per a l'exercici 2017 i l'oferta pública per a l'exercici 2018 de l'Ajuntament d'Altea.


 • Documentació / Informació


  Les persones que vulguen participar en la selecció ho han de sol·licitar mitjançant una instància dirigida al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Altea, en què han de fer constar que reuneixen tots els requisits establits en les bases.
  El model d'instància es facilitarà tant en les dependències del Departament de Personal com en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i a través de la pàgina web de l'Ajuntament http://altea.sedeelectronica.es).

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada, inexcusablement, de la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
  - Documentació acreditativa d'estar en possessió de la titulació requerida.
  - Els menors d'edat hauran d'aportar autorització del pare/mare o tutor/s per a participar en les proves selectives.
  - Llista de mèrits dels quals pretenguen valdre's en la fase de concurs, sense que siga necessari aportar cap document.


 • Lloc de presentació

  Es prioritzaran els mitjans de presentació telemàtica d'instàncies. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d'Altea en dies laborals o a través de qualsevol dels mitjans previstos en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://altea.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar