Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Aspe
  Pl. Mayor, 1
  Tel:966919900
  Fax:965492222


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 169, de 16/07/2021).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Batxiller superior, Formació Professional de segon grau o equivalent.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En els casos de persones estrangeres la nacionalitat de les quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, serà aplicable el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol de batxiller superior, Formació Professional de segon grau o equivalent, o haver finalitzat els estudis i abonat els drets corresponents per a l'obtenció. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació.
  - No haver sigut separat/ada del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercien i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha d'abonar mitjançant autoliquidació i és suficient la justificació de la còpia electrònica del rebut de l'ingrés o justificant de transferència bancària realitzada.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  Qui vulga participar en el procés selectiu ha de presentar la sol·licitud dirigida a l'alcaldia en el model normalitzat que figura en la web municipal per als processos de selecció de personal, en la qual han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona referides a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.

  DOCUMENTACIÓ
  La sol·licitud que es presenta s'ha d'acompanyar dels documents següents:
  a) Autorització intermediació plataforma o, en cas d'oposició, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o número d'identificació d'estrangers, si és el cas.
  b) Justificant de l'abonament de la corresponent taxa per drets d'examen que estableix l'ordenança municipal en vigor.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Les persones amb discapacitat podran participar en els procediments selectius en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants, sempre que puguen acreditar el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les funcions i tasques genèriques consubstancials a aquestes.
  L'Ajuntament, quan siga necessari, adoptarà les mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la participació de les persones aspirants amb discapacitats en condicions d'igualtat mitjançant les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans.
  A aquest efecte, els aspirants ho han de fer constar en la sol·licitud de participació en la borsa, amb la proposta de l'adaptació sol·licitada; en aquest cas, abans de la realització de la prova l'òrgan de selecció resoldrà la sol·licitud, que ha de motivar expressament la denegació o modificació, si escau, de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds s'ha de fer en el Registre de l'Ajuntament d'Aspe, a través del registre telemàtic o en les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les persones aspirants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents de l'Ajuntament d'Aspe han de remetre dins del termini de presentació de sol·licituds una còpia d'aquesta, així com de la documentació que s'ha aportat al correu electrònic següent: personal@aspe.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://aspe.es/seleccion-de-personal/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar