Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Benifairó de la Valldigna
  Plaça Major, 1
  Tel:962810416
  Fax:962811905


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o reunir les condicions d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional, física i psíquica necessària per a l'acompliment de les tasques i les funcions del lloc.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió de la titulació exigida.
  d) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia, en cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  El compliment dels requisits exigits s'entendrà referit a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

  Els aspirants discapacitats han de presentar una certificació expedida per l'òrgan competent de la comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat que acrediten aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds en model normalitzat (model annex II), que es facilitarà a la Casa Consistorial, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.

  Les instàncies han d'anar acompanyades, OBLIGATÒRIAMENT, de la documentació següent:
  a) Còpia degudament compulsada del DNI de la persona sol·licitant.
  b) Còpia degudament compulsada de la titulació exigida per a l'accés.

  El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de les proves. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, situat a la plaça Major, núm. 1, Benifairó de la Valldigna 46791 (València), o en qualsevol de les formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://benifairo.org/wpbdvn/?p=3436


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar